Nota Legal

Dades generals i registrals

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:

Titularitat del lloc: Aquest portal és gestionat per Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-398630, Tom 41.832, Inscripció 1ª, amb CIF nºJ-6527926, i amb domicili al c/ Sicília, n º 368, entresòl 3ª (08025) Barcelona. El titular és la Lletrada de l’ ICAB, Sra. M. Àngels Campos Catafal, col·legiada núm. 12.190.

Les dades de contacte són les següents:

Adreça: C/ Sicília, núm. 368 – entresòl 3ª (08025) Barcelona.
Telèfon: 00 34 932 070 569
Correu Electrònic: info@camposcatafal.com

Condicions generals d’ús

L’accés a aquesta web implica que l’usuari accepta expressament les condicions indicades en aquest apartat, així com les dels següents apartats, en la seva integritat. Els continguts i serveis en línia que s’ofereixen a través del web www.camposcatafal.com, configuració, disponibilitat i presentació el contingut de la web, així com les condicions generals d’ús i particulars i política de privacitat per les quals es regula la mateixa poden ser modificats en qualsevol moment sense previ avís.

La utilització està reservada a majors d’edat i amb la suficient capacitat legal per contractar. Per determinar la majoria d’edat, s’estarà en tot cas a la legislació d’aplicació de la persona consultant. A Espanya aquesta edat és la de 18 anys. En cas d’incompliment per part de l’usuari de tal condicionant, Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional i el titular declinen qualsevol tipus de responsabilitat.
Aquest lloc web està orientat a facilitar informació sobre les àrees de treball i serveis que presta la firma, per tant, el material contingut en el mateix no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa.
Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional, i el titular no es responsabilitzen dels possibles errors u omissions que poguessin existir en els continguts d’aquest lloc.

Tot usuari haurà de fer ús correcte del lloc web sense que siguin acceptables pràctiques que contrariïn la legislació aplicable en cada moment, ni els termes que s’accepten per l’ús de la nostra web. Qui contravingui el que s’estableix serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ser causats.

S’adverteix que els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals no s’exerceix cap control, per la qual cosa Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional i el titular no responen ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web- L’existència de tals enllaços no suposa que es recomani o aprovi el seu contingut.
Limitació de responsabilitat: S’han pres les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat del portal, si bé s’informa als seus usuaris que Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional i el titular no es responsabilitzen de garantir l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web, de manera que declinen qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers, ni tampoc seran responsables dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc Web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

Propietat intel·lectual: Queden reservats a favor de Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional, o, si s’escau, dels seus llicenciants, tots els drets sobre els continguts -textuals, imatges, vídeos, logotip, marques, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos- que apareixen a la pàgina web. En conseqüència, queda prohibida la divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació i transformació dels continguts d’aquesta web.

Condicions particulars de contractació dels serveis online

 La contractació d’un dels serveis de l’apartat “Serveis en línia” de la web www.camposcatafal.com, implica l’acceptació plena i sense reserves de les condicions generals d’ús i les condicions particulars de contractació, a més de les estipulades en la corresponent pàgina de cada servei prestat i les que s’especifiquen en cada pressupost individualitzat que es remeti.

  1. Les presents condicions particulars tenen per objecte l’arrendament dels serveis jurídics prestats per Campos Catafal Advocats, SCP, i oferts a través de la pàgina web, i la contraprestació del client consistent en el pagament dels honoraris que s’expressin en el corresponent pressupost, d’acord amb el que estableix el punt 6 d’aquestes condicions particulars.
  2. De conformitat amb la legislació aplicable, per poder contractar els serveis jurídics prestats per aquest despatx, el client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per contractar que estableixi la llei del país del qual és nacional, sent l’espanyola la de 18 anys.
  3. Els serveis jurídics que es presten a través d’Internet, són exclusivament els que figuren detallats en l’apartat de “Serveis en línia”. Per contractar un servei jurídic en línia, el client haurà d’emplenar el formulari corresponent i acceptar les condicions d’aquest document així com les indicades en el pressupost individualitzat que se li remetrà en contestació a la seva sol·licitud prèvia, i en el qual constaran detallats els honoraris i els treballs que s’inclouen en els mateixos i els exclosos, si s’escau, així com les condicions i altres requisits necessaris per a la tramitació de l’assumpte.
  4. La contractació serà vàlida a partir del moment en què el client presti la seva conformitat al pressupost que se li remeti, en la forma que en el mateix se li indicarà, i hagi abonat els honoraris corresponents, entenent-se amb això acceptades les condicions generals d’ús i les condicions particulars de contractació establertes en el present document i les que s’indiquin en el corresponent pressupost.
  5. La contractació d’un servei jurídic online suposa igualment l’acceptació de la política de privacitat de dades, abans descrita en el corresponent apartat d’igual títol, i així mateix el consentiment exprés del client a que les comunicacions i tramesa de documents es realitzi per via electrònica als estrictes fins del compliment del servei contractat. Si no es faciliten les dades personals obligatòries per a la realització del servei no serà possible dur a terme aquest.
  6. Els honoraris dels serveis jurídics en línia seran els que s’expressin en el corresponent pressupost que es remetrà per correu electrònic al client, un cop aquest s’hagi posat en contacte amb Campos Catafal Advocats, Societat Civil Professional a través dels formularis existents a la pàgina web. Pel cas que sigui necessari un estudi previ de l’assumpte a fi d’indicar els honoraris, es pot requerir la informació necessària al client per a la fixació dels mateixos. El client, un cop rebut el pressupost, podrà acceptar-lo o no lliurement.
  7. El client abonarà els honoraris mitjançant transferència bancària al compte que se li indicarà en el corresponent pressupost.
  8. En cas de conflicte les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa del seu propi fur si el tinguessin.

© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar