Skip to main content

Accions PIMES: valor de compravenda de les seves accions

08/02/2014

Pel que fa a les accions de les Pimes, el valor de compravenda de les seves accions depèn de diversos factors. Les accions són títols de participació en el capital social d’una empresa que atribueixen la qualitat de soci al seu titular. Constitueixen béns mobles dins del seu patrimoni, de manera que el seu titular pot, en principi, vendre lliurement pel preu que pacti amb l’interessat en la seva compra.

Respecte del valor de les accions, primerament hem de tenir en compte que hi ha diversos tipus de valor que no té perquè coincidir amb el preu de venda:

  • El valor nominal, que és el resultant de dividir l’import del capital social de l’empresa entre la totalitat d’accions emeses per aquesta. Es tracta d’un valor que s’ha d’establir obligatòriament en els estatuts socials de l’empresa, ja que la suma de tot el valor nominal de les accions constitueix el capital social de l’entitat. La Llei de societats de capital prohibeix les accions de valor nominal zero o que no corresponguin amb una efectiva aportació patrimonial. Per això el seu valor es manté estable i només es produeix la seva modificació quan es modifiquin els estatuts, per augment o reducció de capital aprovat pels socis.
  • El valor patrimonial, que és el resultant de dividir el patrimoni net de la Societat (actiu-passiu), entre el nombre d’accions. Representa el percentatge que cada soci té en el patrimoni net de la societat.

Per altre banda, el valor de compravenda es determina bàsicament per les regles del mercat de l’oferta i la demanda. Però quan es tracta de societats anònimes que no cotitzen en borsa, la valoració de les seves accions es fonamenta en el que les parts acordin, per tant, el seu valor es determina d’acord amb l’interès que aquestes tinguin a adquirir/vendre part de la titularitat patrimonial de l’empresa.

En aquest cas, per determinar el valor de les accions, indubtablement hem de valorar la pròpia empresa, cosa que no és tasca fàcil, ja que el preu de l’acció no té per què coincidir amb el valor de l’empresa, valoració subjecta, sens dubte, a un factor subjectiu.

No hi ha una norma obligatòria de valoració, però sí diversos criteris habitualment utilitzats, i que convé valorar en funció del que considerin més convenient les parts per als seus interessos, com són:

  1.  Valor comptable: És un mètode senzill ja que només té en compte el patrimoni net de l’empresa (Actiu-Passiu), no reflecteix la marxa i evolució de l’empresa.
  2. Fluxos de caixa: És el més acceptat, es tracta de projectar els fluxos de caixa, almenys per a cinc anys, decidir una taxa de descompte i calcular el valor actual mitjançant les eines financeres que existeixen per això.
  3. Valor dels dividends: Es calcula el valor en funció als dividends per acció que s’espera obtenir.
  4. Valor de liquidació: Es fa una estimació de l’empresa en un moment puntual ajustant els preus dels béns al que dicti el mercat.
  5. Múltiple de vendes: Es basa en el valor de les vendes de l’empresa. Es calcula multiplicant les vendes per un coeficient determinat per una sèrie d’anàlisis de l’activitat prèvia de l’empresa i l’anàlisi d’empreses similars

En definitiva, respecte de les accions de les Pimes, el valor de compravenda de les seves accions no es pot determinar tan facilmente. No hi ha cap mètode especialment millor o pitjor per valorar les accions de la societat. Cada mètode depèn de la informació de què es disposi de l’empresa en cada moment i dels interessos perseguits per les parts.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar