Skip to main content

Coronavirus (COVID-19): Novetats importants referents a la vida societària.

18/03/2020

Una de les principals mesures que s’han d’adoptar per controlar la pandèmia del Coronavirus, és el distanciament social. Aquesta mesura s’ha de prendre en un moment en que les societats, siguin de responsabilitat limitada o anònimes, ja estan formulant comptes i preparant les Juntes Generals de socis i accionistes, per a l’examen i aprovació dels comptes anuals i l’aprovació del resultat de l’exercici i gestió social del 2019. Inclusiu els administradors d’algunes empreses ja han publicat al web de la societat, o al BORME, etc., depenent de les formes previstes en els Estatuts, la convocatòria per a complir els terminis legals.

Davant la incertesa generada per l’ actual situació de crisi, avui es publica en el B.O.E. el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de mesures urgents per fer front a l’impacte del COVID-19, i en relació a les juntes de socis i accionistes i mentre duri el període d’alarma, estableix la possibilitat per a totes les societats (incloses les civils i fundacions) de celebració telemàtica encara que no estigui previst als Estatuts socials, i acorda la suspensió dels terminis legals pel compliment de les obligacions socials, en concret:

Respecte de les reunions de l’òrgan d’administració:

  1. La celebració per videoconferència de les sessions dels òrgans de govern i d’administració sempre que s’asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La sessió s’entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.
  2. L’adopció per escrit i sense sessió dels acords dels òrgans de govern i d’administració sempre que ho decideixi el President, i quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l’òrgan. La sessió s’entendrà celebrada al domicili social.

Respecte de la suspensió de terminis fins que finalitzi l’estat d’alarma:

1. Se suspèn el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els comptes anuals. Acabat l’estat d’alarma es reprendrà de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

Si l’òrgan d’administració ja ha formulat els comptes, s’entendrà prorrogat per dos mesos, a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma, la verificació comptable dels comptes, si l’ auditoria fos obligatòria.

2. En conseqüència lògica, la junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici 2019, s’haurà de reunir necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

Si la convocatòria de la Junta General ja s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma, però el dia de celebració fos posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la celebració de la junta o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació mínima de només quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el «Butlletí oficial de l’Estat».

En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagi finalitzat l’estat d’alarma.

El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.

Altres modificacions que afecten a la vida societària:

Dret de separació dels socis

Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues de la mateixa que, si escau, s’acordin.

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Dissolució de la Societat

En cas que, durant la vigència de l’estat d’alarma, transcorregués el termini de durada de la societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat.

En cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis a fi que adopti l’acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma.

Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar