Skip to main content

Discapacitat intel·lectual i sol·licitud de divorci

21/06/2024

Què passa si una persona amb discapacitat intel·lectual a qui se li ha designat judicialment com a mesura de suport una persona amb facultats representatives (curador en el dret espanyol, assistent a la legislació catalana) presenta demanda el divorci sense autorització de la persona que li dona suport?.

Table of Contents

En anteriors comentaris hem fet menció que la voluntat de la persona amb discapacitat intel·lectual és primordial. Que en un procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat, el Jutjat, per tal de determinar si procedeixen aquestes mesures de suport, ha de tenir en compte la voluntat de la persona amb discapacitat, sempre que es pugui esbrinar. Doncs bé en relació a aquesta qüestió fem un comentari de la sentencia del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2024 relativa a la determinació de l’abast de la voluntat de la persona amb discapacitat intel·lectual amb mesura de suport representativa.

Resum dels Fets

Existència d’un procediment de modificació de la capacitat

Els fets tracten del divorci instat respecte d’un matrimoni celebrat l’any 1975, del que van haver-hi 4 fills tots majors d’edat al moment del divorci. El marit es va jubilar l’any 2020 i té una pensió mensual de 2.100 euros. La seva esposa no havia treballat mai fora de casa.

L’any 2018, l’esposa va abandonar el domicili familiar i es va traslladar a l’habitatge d’una filla. Va ser llavors quan es va instar un procés de modificació de la capacitat del marit qui es va oposar. Aquest procediment va concloure amb sentència l’any 2020.

La Sentència dictada en el procediment de provisió de suports, va acordar la modificació parcial de la capacitat del marit. Va nomenar ala seva filla com a curadora (assistent en la legislació catalana).

Entre les mesures de suport adoptades, estava la de que seria necessària l’autorització del curador per a la realització dels «actes jurídics, econòmics i mercantils complexos i per a la supervisió del seu tractament mèdic i tot allò relatiu a la seva salut».

Sol-licitud de divorci per la persona amb discapacitat, sense autorització de la persona amb representació.

L’any 2021 la persona amb discapacitat va presentar la demanda de divorci sense el suport del curador. Així doncs, la demanda es va presentar al cap de poc temps d’adquirir fermesa la sentència del procediment de provisió de suports.

Posicions de les parts davant la demanda de divorci

La persona amb discapacitat, el marit, va demanar que es declarés la dissolució per divorci del matrimoni. Tanmateix feia les oportunes peticions en relació amb el domicili familiar i la pensió compensatòria a favor de la esposa.

Del domicili familiar que ocupava en règim de lloguer, va demanar que se li atribuís l’ús. Per una banda perquè el seu interès era el més necessitat de protecció; per altra la seva dona havia abandonat el domicili voluntàriament l’any 2018.

La dona va oposar-se a la petició de divorci. Va al·legar la capacitat limitada del seu marit i la seva supeditació a l’autorització del curador per a la realització d’actes jurídics:

 • Manca de legitimació activa per exercir l’acció de divorci en no haver estat interposada pel curador. Entenia que el seu marit no tenia capacitat per posar la demanda de divorci sense la intervenció de la seva curadora. Que es tracte d’un acte jurídic complex per al qual la sentència de modificació de la capacitat exigia la intervenció de la curadora.
 • També va al·legar que el marit no tenia un convenciment ple i personal sobre l’exercici de la acció de divorci. Les seves capacitats superiors cognitives i volitives estaven greument afectades, i no era capaç per a comprendre la naturalesa i l’abast de les seves accions.

Solució donada en primera instància

El Jutjat de Primera Instancia va decretar el divorci, estimant parcialment la demanda interposada per la persona amb discapacitat. Va acordar les mesures pertinents respecte de la pensió compensatòria.

Solució donada en apel·lació

Interposat recurs d’apel·lació per l’esposa. l’Audiència Provincial va desestimar el recurs d’apel·lació presentat. Va confirmar íntegrament la sentència dictada en primera instància.

Amb caràcter previ a dictar la seva sentència, el tribunal va citar les parts, la filla i curadora, i el Ministeri Fiscal a l’acte de la vista. A l’acte va acudir el marit, amb el seu advocat. En aquest acte es va donar audiència a la filla i curadora de la persona amb discapacitat. La curadora va manifestar que a ella personalment li constava que li havia dit el seu pare que no volia mantenir la demanda de divorci. Després van ser escoltats en conclusions els advocats d’ambdues parts i el Ministeri Fiscal.

La sentència d’apel·lació confirma la legitimació del marit per demanar el divorci sense necessitat de suport o complement de la capacitat, en base a:

 • Entre els actes pels quals es va acordar la necessitat de suport de la curadora, no hi havia la facultat de sol·licitar la dissolució del matrimoni. Tampoc hi estaria ara l’exercici del dret a contraure, si és el cas, nou matrimoni.
 • A la recerca de majors garanties s’havia convocat a la vista les parts i el Ministeri Fiscal. Ningú no va demanar el interrogatori del demandant,
 • No es pot presumir que la demanda de divorci havia estat presentada pel procurador i l’advocat en contra de la voluntat de la persona amb discapacitat.
 • Per l’advocat de la persona amb discapacitat no es va manifestar al tribunal cap canvi seriós en la voluntat del seu client.

Posició del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació interposat i confirma la Sentència de l’Audiència Provincial.

Posició del Ministeri Fiscal en el recurs de cassació.

Es de destacar que el Ministeri Fiscal estava a favor que s’estimés el recurs de cassació. Considera que no era la voluntat actual del marit la de divorciar-se, en base a :

 • La limitació de capacitat del marit que és evident.
 • Les manifestacions de la seva curadora, que declara que no era la seva voluntat actual divorciar-se.
 • No es va acordar d’ofici l’entrevista del marit. Considera el Ministeri Fiscal que s’hauria de fixar doctrina per la Sala en el sentit que l’òrgan jurisdiccional pot i ha d’acordar d’ofici l’exploració de la persona amb suports com a salvaguarda per a interpretar quins són els vostres desitjos, voluntat i preferències quan en el curs d’un procediment sorgeixin dubtes sobre això.

Decisió del Tribunal Suprem sobre l’exercici de l’acció de divorci sense autorització del curador.

Per tal d’apreciar si la demanda de divorci era un acte jurídic complex pel qual el marit necessitava la mesura de suport, el Tribunal Suprem analitza el contingut de la mesura adoptada en el procediment de provisió de suports.

Entén que del contingut de les mesures de suport acordades no es pot desprendre, que per demanar el divorci calgués la intervenció de la curadora. Segons la mesura de suport acordada, la necessitat d’intervenció de la curadora assolia, en l’àmbit patrimonial, la realització d’actes jurídics, econòmics i mercantils complexos. Es a dir, els «actes jurídics complexos» als quals es refereix aquesta sentència són de naturalesa patrimonial i no personal. Per tant, no inclouen la petició de divorci.

Existència de veritable voluntat de divorciar-se per la persona amb discapacitat

Qüestió diferent és que poguessin concórrer indicis suficients que permetessin qüestionar que existís de debò aquesta voluntat de demanar el divorci.

Es planteja la qüestió a rels de les manifestacions de la curadora conforma el seu pare ja no volia el divorci. El Ministeri Fiscal, considera que davant d’aquests indicis, el tribunal hauria deixat de verificar la real voluntat del marit, mitjançant una entrevista o exploració.

De la innecessària compareixença de la persona amb discapacitat en el Recurs d’apel·lació

Segons el Tribunal Suprem, l’entrevista del jutge o el tribunal amb la persona amb discapacitat es preveu amb caràcter necessari en el procediment judicial encaminat a resoldre sobre les mesures de suport. Tant al de jurisdicció voluntària (art. 42 bis.b.3 LJV), com en el procediment contradictori (art. 759.1.1º LEC).

Fora d’aquests procediments, la llei no imposa al tribunal realitzar aquesta entrevista amb una persona amb discapacitat que es vegeu afectada pel resultat del procediment.

No obstant, no cal excloure que en casos molt excepcionals en que concorrin circumstàncies, especials i rellevants, que constitueixin indicis evidents d’aquesta distorsió de la voluntat, un tribunal pugui acordar d’ofici l’entrevista amb aquesta persona.

El Tribunal pot apreciar la real voluntat de la persona amb discapacitat d’altres circumstàncies.

Amb la actual normativa, el Jutjat per pronunciar-se sobre la procedència de mesures de suport judicials ha de tenir en compte la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona amb discapacitat. El Tribunal, entén que en el cas analitzat, l’Audiència Provincial hauria pogut fer una indagació més directa sobre la voluntat la persona amb discapacitat amb una entrevista. No obstant, obté el convenciment de quina és la seva voluntat de:

 • La situació preexistent a la demanda de divorci. Quan el marit va interposar la demanda, la seva dona havia deixat de viure al domicili familiar feia gairebé tres anys. Va marxar a viure amb la seva filla, qui va estar designada curadora del seu pare.
 • La sentència de divorci diu que de les declaracions de la persona amb discapacitat “es desprèn que té coneixement de l’objecte del present procediment i de les conseqüències, ja que manifesta que la seva dona fa tres anys que va abandonar el domicili, i que la pensió li administra la seva filla…».
 • Els dubtes sobre si el marit persistia en la seva voluntat de divorciar-se son formulats en fase d’apel·lació. Provenen de les manifestacions que la curadora diu haver-ho sentit del seu pare. El tribunal d’apel·lació no obvia aquestes manifestacions, sinó que:
  • convoca les parts (els esposos) i també a la curadora a una compareixença.
  • A la vista tan sols va ser escoltada la curadora. No obstant el president del tribunal expressament es va dirigir al marit (que estava assistit pel seu advocat). Va verificar que sabia que s’havia qüestionat si persistia la seva voluntat de divorciar-se.
  • Li va concedir uns dies per si volia manifestar-se sobre això.

Per tant, el tribunal d’apel·lació ha adoptat mitjans proporcionats per tal de corroborar que la persona amb discapacitat intel·lectual persistia en la voluntat de divorciar-se.

Conclusió

Indagar la veritable voluntat de la persona amb discapacitat intel·lectual es una feina que esdevé important a l’hora de decidir quina es la millor opció a l’hora de sol-licitar una mesura de suport. En la demanda s’haurà de determinar i acreditar curosament quin es l’abast que cada mesura de suport per tal que el Jutjat dictamini amb precisió quines són les capacitats que necessiten suport.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Foto de Vlad Chețan


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar