Skip to main content

L’Assistència substitueix la tutela de les persones adultes a Catalunya

01/12/2021
L’assistència d’una persona adulta és la institució que actualment substitueix la tutela de les persones incapacitades a Catalunya.

Amb la desaparició dels conceptes d’incapacitació i de modificació de la capacitat d’una persona, el Decret Llei 19/2021, del 31 d’agost del 2021, ha optat per la institució de l’Assistència com a mesura de suport d’una persona adulta.

Si voleu saber en més detall quina és la nova normativa sobre capacitat a Catalunya, podeu obtenir més informació al Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català.

L’assistència consisteix en una mesura de suport legal en què el jutge nomena una persona o organització responsable, “l’assistent”, perquè cuidi i assisteixi una altra persona adulta que no pot tenir cura de si mateixa o manejar les seves pròpies finances, la “persona assistida”.

Es tracta, doncs de la institució a què poden recórrer les persones adultes que necessitin suports per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat perquè l’assisteixin
Forma de constitució de l’assistència

L’assistència es pot constituir mitjançant:

– l‘atorgament d’una escriptura pública notarial si la persona té coneixement suficient per adoptar la seva voluntat o

– amb el procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. Si hi ha oposició caldrà acudir al procediment contenciós.
Qui pot sol·licitar l’assistència judicial d’un adult?

  • La persona gran que cregui que necessita ajuda, i ser assistida per a determinats actes siguin de cura física i personal com a patrimonial.

En cas que no s’hagi constituït prèviament de forma voluntària per la persona afectada, i sempre que no hi hagi un poder preventiu en vigor que sigui suficient per proporcionar el suport que la persona requereix, poden sol·licitar l’assistència:

  • El cònjuge o parella de fet
  • Un ascendent, descendent o germà
  • El Ministeri Fiscal

La voluntat de la persona assistida s’ha de tenir en compte per nomenar el seu assistent judicial

Per nomenar un assistent el jutjat tindrà en compte el millor interès de la persona assistida i li designarà un assistent tenint en compte la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona assistida.

Si la persona assistida ha designat algú, el jutjat ha de nomenar aquesta persona com a assistent llevat que això no sigui en el millor interès de la persona assistida. El jutjat prescindirà de la persona designada per la persona assistida, quan s’acreditin circumstàncies greus desconegudes per ella o quan, en cas de nomenar la persona que ella ha indicat, es trobi en una situació de risc d’abús, conflicte d’interessos o influència indeguda.

Si la persona assistida no pot expressar la seva voluntat i preferències, i no hagués atorgat un document designant un assistent, el Jutjat li designarà un assistent interpretant la voluntat de la persona assistida i prenent en consideració la informació donada per persones de confiança.

El nomenament de la persona que assisteix i la presa de possessió del càrrec s’han d’inscriure al registre civil mitjançant la comunicació de la resolució judicial corresponent.

Funcions de l’assistent

En la resolució del jutjat nomenant l’assistent, l’autoritat judicial ha de concretar les funcions que ha d’exercir la persona que presta l’assistència, tant a l’àmbit personal com al patrimonial, segons resulti de la prova practicada.

Només en els casos excepcionals en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida, el jutjat determinarà que la persona que presta assistència pot assumir la representació de la persona assistida determinant els actes concrets en què assumeix aquesta representació.

També la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona assistida es tindran en compte pel que fa al tipus i l’abast de l’assistència.

Mesures de control judicial de l’assistent

En la resolució que dicti, el jutge pot establir les mesures de control que consideri oportunes per tal de garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona assistida, així com per evitar els abusos, els conflictes d’interessos i la influència indeguda.

L’assistència s’ha de revisar cada tres anys d’ofici i excepcionalment, sense que excedeixi els sis anys, l’autoritat judicial pot establir un termini de revisió superior.

Alternatives al nomenament d’assistent

Si voleu sol·licitar el nomenament d’un assistent per a un adult, és convenient que estigueu segurs que és l’única manera d’ajudar a aquesta persona.

És possible que no necessiteu un assistent si la persona que necessita ajuda pot comprendre les seves decisions i les seves conseqüències.

En aquests casos es pot orientar l’ ajuda a suports no judicialitzats

Modificació i extinció de l’ Assistència

L’assistència d’un adult es pot extingir per:

  • Per la mort o la declaració de mort o absència de la persona assistida.
  • Per la desaparició de les circumstàncies que determinaren la constitució de l’assistència.

La modificació de circumstàncies pot afectar tant les circumstàncies relatives a l’assistent com a la pròpia persona assistida. L’assistència no ha de ser perpètua, de vegades, per exemple, una persona pot necessitar un assistent mentre s’està recuperant d’un problema físic o mental que l’ha discapacitat temporalment, però un cop solucionat es fa innecessària l’assistència. En aquests casos, es pot sol·licitar al jutjat que declari el fet que dona lloc a l’extinció de l’assistència i deixi sense efecte el nomenament de la persona assistent.

Són les persones legitimades per sol·licitar la constitució de l’assistència els qui en poden sol·licitar la modificació o la revisió si hi ha un canvi en les circumstàncies que la van motivar. Tanmateix, l’assistent, si té coneixement de circumstàncies que permetin l’extinció de l’assistència o la modificació del seu àmbit o de les funcions, ho ha de comunicar a l’autoritat judicial.

En definitiva, la institució ja existent de l’Assistència substitueix la tutela de les persones adultes a Catalunya i es manté pels menors d’edat. L’assistència, des del punt de vista actual d’ajuda a la persona que la necessiti, ve a suplir en gran part les funcions exercides per la tutela. No obstant, si bé generalment a la tutela el tutor tenia un ampli poder representatiu, amb la institució de l’Assistència es procura limitar aquest poder representatiu als casos i actes en què sigui imprescindible. Cal analitzar a l’expedient judicial la prova de les circumstàncies concretes de la persona que necessita assistència, per fer-li «un vestit a mida» que supleixi concretament els actes en què necessita suport. Per això és important que si es vol sol-licitar suports per a una persona incapacitada es possi en contacte amb un advocat expert en incapacitacions judicials.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar