Skip to main content

Publicacions en xarxes socials: Els delicats límits del Dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat.

11/10/2018

La Sala Primera, del Civil, del Tribunal Suprem ha emparat els comentaris sarcàstics i l’ús de fotografies en comptes privats a Internet en la seva Sentència 476/2018 de 20 de juliol de 2018.
Antecedents

La demandada, que havia estat la superior jeràrquica del demandant en una empresa municipal, havia publicat uns “tuits” sarcàstics sobre aquest, acompanyats de fotografies. En aquests “tuits” comentava la presència del demandant en actes públics del seu partit polític, així com en esdeveniments del món de la moda i de la imatge mentre es trobava de baixa laboral.

Les fotografies compartides havien estat publicades anteriorment a Facebook, Instagram i Twitter, per persones alienes a la demandada (amics del demandant o el seu partit polític) sense que el demandant hagués objectat a aquesta publicació.

Arran dels comentaris, el demandant va interposar una demanda per considerar que la publicació d’aquests “tuits” havia suposat una intromissió il·legítima en els seus drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

La Sentència comentada considera que l’única actitud il·lícita és la intromissió a la intimitat.

El dret a l’honor.

Pel que fa als comentaris sarcàstics, el Tribunal Suprem no considera que hi hagi una intromissió il·legítima dels drets a l’honor. Entén que els comentaris de la demandada consistien en opinions, observacions sarcàstiques i crítiques respecte del demandant basats en fets veraços. A més, el Tribunal considera que la demandada va emetre missatges amb cert interès general com és l’absentisme laboral injustificat.

El dret a la pròpia imatge.

Pel que fa al dret a la pròpia imatge per la redifusió de les fotografies, el Tribunal Suprem tampoc considera que s’hagi comès una intromissió al dret de la pròpia imatge; té en compte que les fotografies incloses en els “tuits” de la demandada havien estat captades amb l’anuència del propi demandant; publicades per persones properes a ell i sense cap objecció per part d’ell.

La Sala entén  que el consentiment prestat per a la publicació de les imatges per internet inclou la seva difusió quan, per les seves característiques, sigui una conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges publicats en internet:

“la inclusión de una imagen en un tuit equivale en buena medida a la inclusión en el propio tuit del enlace a la web en que tal imagen se halla, lo que puede considerarse como una «consecuencia natural» de la publicación consentida de la imagen en un determinado sitio web de acceso general. Los «usos sociales» legítimos de Internet, como son la utilización en las comunicaciones típicas de la red (mensajes de correo electrónico, tuits, cuentas de Facebook o Instagram, blogs) de las imágenes referidas a actos públicos previamente publicadas en la red, bien «retuiteando» el tuit en que aparece la imagen, bien insertándola directamente en otro tuit o en la cuenta de otra red social, bien insertando un «link» o enlace al sitio web donde la imagen se encuentra publicada, en principio excluirían el carácter ilegítimo de la afectación del derecho a la propia imagen, conforme al art. 2.1 LOPDH.”

El dret a la intimitat.

Finalment, en relació amb la difusió de les dades sobre la salut del demandant, que afectaria al dret a la intimitat, el Tribunal Suprem considera que sí que existeix una intromissió il·legítima; considera l’existència de tal intromissió perquè la demandada va difondre informació sobre la situació de baixa laboral del demandant, fent, a més, conjectures sobre la malaltia causant d’aquesta baixa.

Ja que aquest tipus de dades són de salut, esta considerat com especialment protegit, i per tant, s’incorre en una invasió a la intimitat.

A més, atès que la demandada era la superior del demandant a l’empresa, s’entra en el supòsit de l’art. 7.4 “Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge” (LOPDH) que considera intromissió il·legítima en la intimitat la revelació de dades privades coneguts a través de l’activitat professional de qui les revela. Tal com es recull en la resolució comentada:

“Si bien pudieran estar justificadas las comunicaciones acerca de la existencia de la baja laboral y las incidencias relativas a la salud de un empleado en lo que fuera imprescindible para denunciar ante la empresa empleadora, la mutua de accidentes de trabajo o las autoridades competentes, el carácter injustificado de una baja laboral, en el presente caso tal información no solo se ha comunicado a la empresa y a la mutua de accidentes de trabajo por una vía improcedente (se les ha incluido como destinatarios de algunos de los “tuits” en los que se contenían los comentarios sarcásticos y las fotografías), sino que se ha publicado en una cuenta de Twitter, de acceso público, y ha sido objeto de comentarios entre varias personas mediante tuits.

Per tant, amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem, delimita com fora de la intromissió il·legítima en el dret a l’honor la crítica efectuada mitjançant comentaris sarcàstics, sempre que no s’utilitzin expressions insultants i vexatòries; mentre que la publicació en xarxes socials de la informació sobre la situació de baixa laboral d’una persona i qualsevol conjectura sobre la seva causa és una violació de la intimitat d’una persona.

Campos Catafal ofereix assessorament integral de totes les qüestions que afecten al patrimoni dels nostres clients (particulars i empreses), i als seus drets i obligacions des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar