Skip to main content

Compra d’un immoble i blanqueig de capitals

09/05/2023

Hi ha sectors empresarials que estan obligats, de forma específica, al compliment dels requeriments legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Es tracte d’empreses i professionals que tenen una activitat que pot facilitar activitats de blanqueig de capitals; com per exemple la compra d’un immoble, o la de valors o d’actius o la creació d’empreses.

Què és el blanqueig de capitals?

Activitats de blanqueig de capitals

Amb síntesis, quan parlem de blanqueig de capitals ens referim a les accions o als procediments que intenten amagar l’origen de rendes que provenen d’actes d’origen delictiu, i donar l’aparença de legalitat.

La llei de prevenció de blanqueig de capitals considera que són activitats de blanqueig de capitals:

  • La conversió o la transferència de béns, sabent que procedeixen d’una activitat delictiva; o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d’ocultar o encobrir l’origen ili-cit dels béns; o d’ajudar a les persones que estiguin implicades a evitar les conseqüències dels seus actes.
  • La ocultació o l’encobriment de la naturalesa, l’origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns; sabent que aquests béns procedeixen d’una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.
  • L’adquisició, possessió o utilització de béns; sabent, en el moment de la seva recepció, que procedeixen d’una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.

Béns que comprenen el blanqueig de capitals

Als efectes de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals, s’entenen per béns procedents d’una activitat delictiva tota mena d’actius l’adquisició o la possessió dels quals tingui l’origen en un delicte.

Els béns poden ser tant materials com immaterials; es a dir, mobles o immobles, tangibles o intangibles, i els documents o instruments jurídics, amb independència de la seva forma incloses l’electrònica o la digital, que acreditin la propietat dels actius o un dret sobre aquests, inclusiu de la quota defraudada en el cas dels delictes contra la Hisenda Pública.

Es considera que hi ha blanqueig de capitals encara que les activitats que hagin generat els béns s’hagin desenvolupat al territori d’un altre Estat.

Subjectes obligats per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals

Per tal d’evitar que es produeixi el blanqueig de capitals; la normativa estableix una sèrie de obligacions als professionals i empreses que desenvolupen activitats que poden facilitar el blanqueig.

Es tracta de sectors i professions, com el sector financer (entitats de crèdit, asseguradores, empreses d’inversió, etc); o sectors comercials com el de les immobiliàries, el de la joieria, rellotgeria, orfebreria i gemmologia, o el de l’art i les antiguitats, entre d’altres. En definitiva d’activitats que permeten facilitar el blanqueig de capitals il-licitament obtinguts.

Aquest subjectes obligats a mantenir una conducta de vigilància i control, estan relacionats a l’article 2 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals. En aquest article es defineixen les categories d’entitats i persones que ostenten la condició de subjectes obligats, per motiu de la seva activitat.

Totes les activitats definides en aquest article 2 permeten poder ocultar els diners generats per la comissió de delictes. No només ocultar, sinó també beneficiar-se dels ingressos. Per exemple, quan amb la col-elaboració de familiars (dona fills, etc) es posa a nom d’aquests béns, mobles o immobles adquirits amb diners que provenen dels delictes comesos.

Obligacions dels subjectes obligats per la llei de blanqueig de capitals

Com a subjectes obligats, les empreses i professionals amb activitats que poden facilitar el blanqueig de capitals, han de comptar en el desenvolupament de la seva activitat, amb protocols i procediments preventius de detecció i comunicació d’operacions sospitoses.

Vigilància i control del blanqueig de capitals

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals correspon al Servei Executiu de la “Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias” (SEPBLAC). És l’autoritat encarregada de la supervisió i inspecció del compliment pels subjectes obligats dels seus obligacions.

La seva tasca en aquest camp es du a terme mitjançant inspeccions i actuacions supervisores.

Sancions per incompliment de la normativa administrativa

Per una part la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals, estableix un regim sancionador per les infraccions administratives que preveu. Aquesta llei classifica les infraccions com molt greus, greus i lleus. Les sancions en casos de infraccions greus poden arribar a multes de 10.000.000€.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte què, segons l’activitat, en alguns casos, la sanció econòmica pot anar acompanyada de la comissió d’un delicte de blanqueig de capitals.

El delicte de blanqueig de capitals

L’article 301 del Codi Penal tipifica com a delictiva la conducta d’adquirir, posseir, utilitzar o transmetre béns sabent que aquests tenen el seu origen en una activitat delictiva, comesa per ell o per qualsevol tercera persona, o realitzi qualsevol altre acte per tal d’ocultar o encobrir el seu origen il·lícit, o per ajudar a la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les conseqüències legals dels seus actes.

La pena pot ser la de presó de sis mesos a sis anys i multa del tant el triple del valor dels béns

L’actual redacció d’aquest article 301 del Codi Penal, respon a la voluntat d’incorporar en el dret espanyol, la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal.

Amb la seva incorporació es varen donar resposta a qüestions polèmiques com la incorporació dels delictes fiscals relacionats amb els impostos directes i indirectes al concepte d’activitat delictiva; o, i és important als efectes pràctics, que es pugui condemnar per blanqueig de capitals, sense que calgui determinar amb precisió quina activitat delictiva va generar els béns, ni exigir una condemna prèvia o simultània per aquesta activitat delictiva, sempre que es tinguin en compte totes les circumstàncies i proves pertinents.

Compra d’un immoble i blanqueig de capitals

Com hem dit, un del sectors especialment vinculat al compliment de la legislació de prevenció de blanqueig és l’immobiliari. Aquest sector inclou un gran numero d’activitats. com són la promoció, construcció, gestió, explotació i comercialització de terrenys per a la ubicació de projectes industrials, comercials o de serveis, la seva urbanització, la promoció i compra-venda d’immobles, etc.

En compliment de la normativa abans exposada, s’ha de tenir en compte que tots els professionals implicats en la compravenda d’un habitatge -advocats, notaris, agents de la propietat immobiliària, etc- són subjectes obligats i han de complir les obligacions respecte a la prevenció del blanqueig de capitals.

Es tracte de tenir uns protocols de prevenció, per tenir les dades bàsiques del client sigui comprador o venedor, sigui persona física o jurídica que, en qualsevol concepte (titular,
cotitular, autoritzat, apoderat, representant legal, administrador), intervingui en la compravenda.

La documentació a demanar al client pot variar segons els casos. Tant pel nivell de risc que suposin, com per les diferents situacions que es poden donar, entre d’altres:

– persones físiques
persones jurídiques estrangeres sense establiment permanent a Espanya
– persones jurídiques estrangeres amb establiment permanent a Espanya (sucursals)
– Associacions

La documentació per emplenar els deures de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, pot ser més inquisitiva en l’adquisició d’immobles sobre tot quan hi ha compradors no nacionals.

En general, entre d’altres dades, es solen recollir les dades referents a la tipologia del client, les actuacions del client que puguin suposar un major risc, la seva situació econòmica i professional; i en especial la procedència dels fons.

És a dir, el sistema o canal utilitzat pel client per fer l’ingrés, moviment i transmissió del fons; si provenen de finançament propi o aliè. Si provenen d’ambdós, quin és percentatge de fons propis i/o finançament bancari que utilitzarà a la compra; si provenen d’un compte corrent nacional o si és de l’estranger que n’estigui justificat l’origen; l, lloc de residència, etc.

Si el comprador és estranger, segons el país de procedència, es poden fer més comprovacions, per exemple, si està inclòs dins les llistes de països no cooperants o de paradisos fiscals, etc.

Així, doncs, entre tots els documents que compradors i venedors han de signar, hi ha el document de blanqueig de capitals. Aquest document, té com a finalitat identificar la identitat del comprador i la procedència dels diners amb què es pagarà la compra de l’habitatge.

D’aquesta manera, s’assegura que els diners provenen d’un fons legal i lícit, com ara una hipoteca o un crèdit.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar