Skip to main content

Desheretar. Una forma d’extingir la llegítima a Catalunya

16/09/2022

Desheretar és una forma d’extingir la llegítima a Catalunya, específica del dret civil català. Desheretar un legitimari és privar-lo del seu dret a percebre la quota legitimària que legalment li correspon. Això no obstant, perquè es pugui donar aquesta privació han de concórrer uns requisits legals específics. En cas contrari, el desheretament serà injust i, consegüentment, impugnable.

La llegítima, dret dels hereus forçosos

Com ja indicàvem al nostre article sobre la llegítima a Catalunya, la llegítima és el dret que la llei confereix a determinades persones (ascendents i descendents) a obtenir un valor patrimonial en la successió del causant. La seva regulació es va efectuar per la Llei 10/2008, de 10 de juliol del llibre quart del Codi civil de Catalunya

Aquest dret dels legitimaris neix al mateix moment de la mort del causant.

En exercici de la seva autonomia de voluntat, tota persona pot disposar la manera com vol que s’atribueixi als seus legitimaris la seva llegítima. Pot determinar que sigui a títol d’institució hereditària, com a llegat, com a atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera.

Això no obstant, no es pot privar els legitimaris del seu dret de llegítima, tret que concorri alguna de les causes legalment previstes.

Una d’aquestes causes és el desheretament just que, sen cas de concorre, extingeix la llegítima individual del legitimari en qui concorri aquesta causa.

Desheretar com a forma d’extingir la llegítima a Catalunya

Per poder desheretar un legitimari (pare o fill) cal analitzar prèviament si concorre la causa de desheretament. En cas de que es donguin, s’han de complir, a més, els requisits formals legalment previstos.

Sobre les causes de desheretament la STSJC de 2-2-2017 declara que:

“no puede olvidarse que el derecho a la legítima se basa en las relaciones familiares que se prsumen presididas por el afecto y los vínculos de solidaridad. La legítima supone una limitación en el derecho a la libertad de testar para resguardar a las familias de los abusos de las actuaciones discrimintaorias que fomenten desavenencias y pleitos entre los familiares.

Sin embargo, cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley, es lícita su privación.

No resultaría equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que estas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales”.

Requisitis formals de la desheretació a Catalunya

Perquè el desheretament sigui vàlid i eficaç, ha de:

• fer-se en testament, codicil o pacte successori

• fer constar la causa de la desheretament, ja que ha de ser només una de les causes legalment previstes

• designar-se nominalment el concret legitimari que es deshereta.

• fer-se de forma íntegra, ja que no es pot desheretar ni parcialment ni condicionalment.

Si no es compleixen aquests requisits, el desheretament es considera injust. En aquest cas, el legitimari desheretat pot impugnar el desheretament i exigir que se li pagui la legítima.

Causes de desheretament en dret civil català

Les causes de desheretament previstes al dret civil català són:

1. La indignitat successòria. Es tracta de supòsits en què hi hagi que inclou principalment supòsits en què el legitimari ha estat condemnat per sentència ferma penal, per atemptar contra el causant.

2. La denegació d’aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha l’obligació legal de prestar-los-hi.

3. El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador.

4. La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en tots dos casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.

5. L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per causa exclusivament imputable al legitimari.

Ineficàcia del desheretament. Reconciliació i perdó del desheretat

El desheretament es pot deixar sense efecte mitjançant:

• El perdó concedit en escriptura pública.

• La reconciliació del causant amb el legitimari, sempre que aquesta reconciliació s’efectuï mitjançant actes que no deixin cap dubte.

Cal tenir en compte que la ineficàcia del desheretament es produeix tant si la reconciliació o el perdó són anteriors al desheretament com si són posteriors. Un cop produïda la reconciliació o el perdó són irrevocables.

Impugnació del desheretament

El legitimari desheretat pot impugnar el desheretament que sigui injust.

Es considera desheretament injust el que es produeix incomplint els requisits legalment previstos, o si s’havia produït la reconciliació o el perdó. També es pot impugnar en el cas que no arribin a provar-se les causes de desheretament invocades pel causat, si el legitimari les contradiu.

L’acció d’impugnació de la desheretament caduca al cap de quatre anys de la mort del testador.

Així, doncs, desheretar és una manera d’extingir la llegítima a Catalunya, tant de pares com de fills, però ha de ser per causes molt concretes i amb uns requisits formals estrictes.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar