Skip to main content

Eficàcia del conveni al concurs de creditors

24/03/2023
Quan el deutor té interès a continuar el seu negoci malgrat la crisi de solvència, el conveni esdevé un element essencial en el concurs de creditors. Us permet reestructurar el deute i salvar la vostra empresa. El compliment i conèixer l’eficàcia del conveni al concurs de creditors és essencial per aprofitar els beneficis d’arribar a un acord amb els creditors.

La llei concursal després de la reforma introduïda per la Llei 16/22 ha millorat notablement la regulació del conveni. Ha alleugerit terminis i tràmits, cosa que fa que aquesta fase del concurs sigui més eficient.

Molts dels concursos de creditors que es presenten tenen com a finalitat principal liquidar l’empresa. Això explica la gran quantitat dels anomenats «concursos express» que s’han interposat en els darrers anys.

Tot i això, fins i tot en els petits negocis, es dona la circumstància que l’empresari el que es vol és intentar salvar la seva empresa. Que no se’n vagin en orris les moltes hores treballades per crear el seu negoci, fidelitzar una clientela i fomentar-ne la marca. De vegades es tracta de petits negocis familiars, ja coneguts al seu sector de mercat que trobaran difícil tornar a començar.

Amb la normativa actual s’agilitza la continuïtat de l’empresa, es pot presentar la proposta de conveni des de la sol·licitud de concurs voluntari, adjuntant l’inventari i la llista de creditors provisionals.

Què és el Conveni al concurs de creditors?

El Conveni és un acord de voluntats que s’assoleix entre el deutor i els creditors que aprova el jutge del concurs. S’hi pacten, essencialment, les condicions de temps i forma en què el deutor atendrà el pagament dels crèdits. Això és, les lleves, esperes, etc. tot això amb vista a la continuïtat de l’activitat econòmica del deutor concursat.

Qui està legitimat per presentar el Conveni?

El Conveni el poden presentar tant el mateix deutor com els creditors personats al concurs de creditors.

En el cas dels creditors personats, els seus crèdits, individualment o conjuntament, han de superar una cinquena part del passiu total.

L’eficàcia del conveni al concurs de creditors

Inici de l’eficàcia del conveni

El conveni comença la seva eficàcia des de la data de la sentència que l’aprova. Això no obstant, el jutge pot acordar, d’ofici o a instància de part, endarrerir l’inici de l’eficàcia a la fermesa de la sentència. Això ,a efectes pràctics, pot significar un retard temporal important.

Efectes del Conveni

El conveni, com a acord de voluntats adoptat al concurs de creditors entre el deutor i els seus creditors, aprovat judicialment, té:

 • una eficàcia objectiva. És l’eficàcia referida al contingut de les obligacions aprovades, de compliment obligat per a ambdues parts.
 • una eficàcia subjectiva. El conveni vincula al deutor i als creditors segons la previsió legal. Tanmateix produeix efectes respecte d’els diferents implicats en el procediment.

Efectes sobre el jutge del concurs

Amb l’eficàcia del conveni, el jutge del concurs deixa de ser competent per conèixer accions i procediments amb transcendència per al patrimoni del deutor.

Això vol dir que si es dirigeix una demanda contra el patrimoni del concursat després que s’hagi aprovat un conveni en el concurs de creditors, ja no opera respecte d’aquesta demanda l’atribució de competència exclusiva i excloent a favor del jutge del concurs prevista a la llei concursal respecte de les accions civils amb transcendència patrimonial que es dirigeixin contra el patrimoni del concursat.

Efectes del Conveni per a l’Administració Concursal

Des de l’eficàcia del conveni cessa l’Administració Concursal.

Per tant, l’Administrador Concursal haurà de retre comptes de la seva actuació dins el termini que se li assenyali judicialment. No obstant això, conserva plena legitimació per a:

 • continuar els incidents en curs
 • actuar a la secció sisena (la qualificació del concurs). Té facultats per sol·licitar l’execució provisional o definitiva de les sentències que es dictin en aquests incidents i de la sentència de qualificació.

Efectes del Conveni per al deutor

Amb l’eficàcia del conveni cessen tots els efectes de la declaració de concurs.

Queden, doncs, sense efecte la intervenció o la suspensió de les facultats patrimonials del deutor, les limitacions a la seva activitat professional o empresarial. A partir de l’aprovació del conveni passarà a regir el que s’hi estableix.

Ara bé, el deutor no queda totalment lliure, ja que no s’ha conclòs el procediment. Continua vinculat pels deures de col·laboració i informació al Jutge del Concurs.

Efectes del Conveni per als creditors

A quins creditors vincula el conveni?

El conveni vincula a:

 • Als creditors titulars de crèdits ordinaris i subordinats, respecte dels crèdits de qualsevol d’aquestes classes que fossin anteriors a la declaració de concurs. Aquesta vinculació afecta també els creditors que no s’hagin adherit a la proposta de conveni i als que, per qualsevol causa, no hagin estat reconeguts.
 • Els creditors privilegiats queden vinculats al conveni aprovat pel jutge en determinats supòsits:
  • Si hagueren estat autors de la proposta o si s’hi hagueren adherit, llevat que hagueren revocat l’adhesió.
  • Si s’adhereixen en forma al conveni ja acceptat pels creditors o aprovat pel jutge abans de la declaració judicial del seu compliment.
  • Si, dins de la mateixa classe a què pertanyin, s’haguessin obtingut les majories següents:
   • El 60% de l’import dels crèdits privilegiats de la mateixa classe, quan el conveni consisteixi en:
    • el pagament íntegre dels crèdits en un termini no superior a tres anys.
    • el pagament immediat dels crèdits vençuts amb lleva inferior al 20 %
    • contingui lleves iguals o inferiors a la meitat de l’import del crèdit.
    • contingui esperes, ja siguin de principal, d’interessos o de qualsevol altra quantitat deguda, amb un termini no superior a cinc anys.
    • contingui la conversió dels crèdits en crèdits participatius durant un termini no superior a cinc anys, en el cas de creditors diferents dels públics o laborals.
   • El 75 % de l’import dels crèdits privilegiats de la mateixa classe, en els convenis que tinguin un altre contingut diferent dels exposats anteriorment.

Efectes sobre els crèdits

En principi, tots els crèdits ordinaris, els crèdits subordinats i els crèdits privilegiats a què s’estengui l’eficàcia del conveni quedaran:

 • extingits a la part a què arribi la quitació,
 • ajornats en la seva exigibilitat pel temps d’espera i,
 • afectats pel contingut del conveni.

Efectes del conveni en relació amb els fiadors del deutor

El conveni no produeix efectes davant dels obligats solidaris amb el concursat ni als fiadors. excepte en els casos en què els creditors amb crèdit amb fiança de tercer:

 • Haguessin estat autors de la proposta de conveni.
 • S’hi haguessin adherit, llevat que haguessin revocat l’adhesió.
 • Haurien votat a favor de la mateixa.

En general, els obligats solidaris, els fiadors, no poden invocar l’aprovació del conveni ni el seu contingut.

En conclusió l’eficàcia del conveni al concurs de creditors a l’actual normativa introduïda per la Llei 16/2022, s’ha vist notablement millorada. Ha suposat un avenç eficaç per a la continuïtat de l’empresari amb problemes de solvència que no vol seguir el camí de la liquidació de la seva empresa.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Enllaços d’interès

Registre Públic Concursal


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar