Skip to main content

Revisió de les sentències d’ incapacitació

11/04/2024

El 3-9-2024 acaba el termini establert per la Llei 8/2021, del 2 de juny per revisar les sentències d’incapacitació i modificació de la capacitat, dictades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

La Llei 8/2021 de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021, va modificar la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídic, tal com vam comentar en el nostre article sobre el nou criteri legal respecte a la incapacitació judicial.

Dos criteris diferents respecte de l’anomenada incapacitat

Amb la nova regulació del 2021 es va modificar de forma decisiva el sistema declaratiu d’incapacitat. En l’anterior legislació les persones que es trobaven en una situació d’incapacitat quedaven sense poder exercir efectivament els seus drets. Se les declarava incapaces, o se’n modificava la capacitat d’obrar, i se’ls designava un tutor per mitjà d’una sentència judicial. Tota actuació es feia sempre pel tutor designat judicialment, encara que en ocasions no fos necessari.

Pel contrari, en la actual legislació, es prioritza l’autonomia individual de la persona en situació de discapacitat. Ja no es modifica ni es declara la incapacitat d’una persona. Es busca que pugui prendre les seves decisions amb un sistema de suports adequat pel seu cas en concret.

En conseqüència, ha desaparegut la tutela de las persones majors d’edat. A Catalunya, amb l’aplicació del Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost pel qual es va adaptar el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, han pres el lloc a la tutela mesures de suport com la guarda de fet i l’Assistència” representativa o no. Segons la Disposició Transitòria Segona: “a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret-llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada, regulades per les disposicions del títol II del llibre segon del Codi Civil de Catalunya no es poden constituir en relació amb la gent gran”.

Obligació de revisió de les sentències anteriors a la Llei 8/2021

Estem davant d’un canvi radical en la forma d’entendre la situació de discapacitat d’una persona. No es tracta d’un canvi de nom o de la mera adaptació de figures existents. Es tracta d’un nou sistema de donar suport a les persones amb discapacitat, de forma adequada a les seves concretes necessitats.

Per això la llei estableixi la revisió dins del termini de 3 anys, des de la seva entrada en vigor, de les sentències d’incapacitació o modificació de la capacitat dictades amb base a l’anterior legislació. Es necessari que totes les situacions de discapacitat s’adaptin a la nova forma d’entendre la que s’anomenava incapacitat.

Principals modificacions en la revisió de les sentències dictades amb l’anterior legislació

Evidentment, tal com hem dit, s’ha d’analitzar cada cas en concret. No obstant, hi ha unes modificacions essencials que s’han de fer, com són:

  • Deixar sense efecte la declaració d’incapacitació o modificació de la capacitat acordada per la Sentencia.
  • Readaptar la situació de la persona en situació de discapacitat a les necessitats de suport que tingui concretament. No es tracta senzillament de passar de ser tutor a assistent representatiu sinó que s’han de valorar les mesures que necessita la persona amb discapacitat al moment en que es realitza la revisió de l’expedient d’incapacitació. Potser amb mesures com la guarda de fet pot haver-ni prou; o inclusiu es pot donar el cas de que ja no s’hagi d’acordar cap mesura. El Jutjat valorarà quina autonomia té la persona amb situació de discapacitat tant a nivell personal, domèstic, social com econòmic. En tot cas, ha de tenir present que l’adopció de mesures que puguin limitar l’autonomia i la capacitat d’autodeterminació ha de ser el darrer recurs.

Qui pot demanar la revisió de la sentencia d’incapacitat

Algunes de les preguntes més habituals que ens formulen els nostres clients són:

  • quin termini tenen per demanar la revisió
  • si han d’esperar a que es revisi d’ofici la seva sentència
  • si poden sol-licitar l’extinció de la representació legal per que entenen que ja no necessiten cap tipus de suport

Doncs, bé, com hem dit, la Llei 8/2021 concedeix inicialment a les persones amb discapacitat i/o a les persones que estan exercint les mesures de suport la possibilitat de sol·licitar-ne la revisió durant un temps prudencial. Si no hi ha aquesta sol·licitud, el jutge que fixe el suport o a instància del Ministeri Fiscal, ha de procedir a aquesta revisió en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor el 3-9-2021 de la Llei 8/2021, és a dir, fins el 3-9-2024.

Poden sol·licitar, en qualsevol moment, de l’autoritat judicial la revisió de les mesures que s’han establert abans de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021:

  • La pròpia persona amb situació de discapacitat. Les persones amb capacitat modificada judicialment, els declarats pròdigs, els progenitors que tinguin la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada,
  • Els tutors, els curadors, els defensors judicials i els apoderats preventius

Necessitat de demanar la revisió pels tutelats o pels tutors designats judicialment

Una qüestió important a tenir en compte, es que els tutors de persones majors d’edat designats judicialment abans de la vigència de la Llei 8/2021, com que el càrrec de tutor ja no és factible amb la nova legislació, es poden trobar que en cas de no aportar la documentació que acrediti la revisió del seu càrrec i la seva nova designació com assistent dins del termini establert per la Llei (és a dir fins el 3-9-2024 com hem dit al començament) les seves facultats de representació vencin i ja no puguin actuar en representació de la persona amb discapacitat per exemple davant de les entitats bancàries.

En resum,

La revisió de les sentències dictades amb anterioritat a la Llei 8/2024 es tracta d’una mesura establerta en benefici de la persona amb discapacitat, que sempre és prioritària. És tant una necessitat per l’adaptació al nou criteri legal davant d’una persona en situació de discapacitat, com una mesura de protecció per tal d’evitar cap perjudici a la persona amb discapacitat.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Foto de Sora Shimazaki


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar