Skip to main content

Junta General: Publicitat de la convocatòria

28/06/2012

Un dels requisits per la correcte preparació de la Junta General és la publicitat de la convocatòria. L’abaratiment de costos per una PIME sempre és una bona noticia, doncs bé, la nova normativa permet abaratir els costos de la publicació de convocatòria de Junta General.

La llei 1/2012, de 22 de juny, de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escissions de societats de capital, publicada al BOE el 23 de juny i amb vigència a partir del 24 de juny de 2012, ha introduït noves modificacions en la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.

En la seva redacció actual, després de diverses modificacions, el text refós de la Llei de societats de capital preveu la convocatòria de Junta General a través de la pàgina web corporativa com la forma habitual de publicitat en l’adaptació de les societats a l’actual realitat tecnològica.

PÀGINA WEB CORPORATIVA

Els requisits necessaris de la pàgina web corporativa per servir com a mitjà de comunicació amb els socis, estan regulats en els articles 11 bis, ter i quater, de la Llei 1/2012 de 22 de juny (LSC). La creació de la pàgina web ha de ser acordada per la junta general, figurant expressament en l’ordre del dia, i amb la conseqüent modificació dels Estatuts Socials.

Així mateix, s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil, i fins que no tingui lloc la publicació de la pàgina web al BORME, (la publicació és gratuïta) les insercions que realitzi la Societat a la pàgina web no tindran efectes jurídics.

No existeix, per a les societats no cotitzades, una normativa concreta respecte de la configuració de la seva pàgina web corporativa com sí que existeix per a les societats cotitzades, la Circular 1/2004 de la CNMV, que en el seu article 7 estableix que la pàgina d’inici de la web tindrà un apartat específic, fàcilment reconeixible i d’accés directe en la qual, sota la denominació d ‘ «informació per a accionistes i inversors», i que l’accés a aquest apartat estarà a no més de tres passos de navegació ( «clics») des la pàgina principal. No hi ha dubte que, malgrat tal manca de regulació, la informació en les societats no cotitzades s’ha d’inserir a la pàgina web de manera que sigui accessible perquè els socis puguin localitzar-la i llegir-la fàcilment amb títols fàcilment recognoscibles. També cal procurar l’accés segur, és a dir, que la informació que s’intercanvia amb el soci s’efectuï per canals segurs, ja que l’article 11 ter.1 LSC estableix que la societat ha de garantir la seguretat de la pàgina web corporativa, l’autenticitat dels documents publicats en aquesta pàgina, així com l’accés gratuït a la mateixa amb possibilitat de descàrrega i impressió del que inserit en ella.

RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS

És evident que la publicació en la pàgina web pot generar certa inseguretat en els accionistes en no poder comprovar, com permet la premsa escrita, que la convocatòria s’ha publicat amb l’antelació legalment establerta, amb la conseqüent repercussió pel que fa a la validesa dels acords adoptats.

La Llei estableix (art. 11 ter LSC) una doble càrrega de la prova a la societat: la de la correcta inserció de l’anunci i la del manteniment ininterromput de la publicació dins dels límits temporals legalment establerts, i no resulta senzilla la seva prova.

Respecte de la inserció de l’anunci i de la data de la inserció:

Els administradors han de publicar la convocatòria amb els requisits legalment previstos (nom de la societat, la data i hora de la reunió, l’ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria) i amb l’antelació prevista (15 dies per a una SL i un mes per al cas d’una SA). És important la validesa de la convocatòria ja que no cal obviar que un defecte en la mateixa legitima al soci per impugnar els acords que s’adoptin.

Pel que fa a la prova de la inserció de documents a la web i de la data de la inserció:

És tot un repte provar, en cas d’impugnació, l’autenticitat i compliment dels requisits formals de la convocatòria mitjançant un anunci a la pàgina web, però per a això la societat es pot valer de qualsevol mitjà de prova admès en Dret, així doncs tal prova pot efectuar ja sigui mitjançant una acta notarial, per exemple, o per mitjans tècnics informàtics, o per certificat del contingut de la pàgina web en una determinada data efectuat per tercers independents.

Respecte del manteniment ininterromput de l’anunci:

Els administradors han de mantenir la publicació de la convocatòria fins a la celebració de la junta i responen en el cas d’interrupció temporal d’accés a la pàgina web, solidàriament entre si i amb la societat enfront dels socis, creditors, treballadors i tercers dels perjudicis que els causi aquesta interrupció llevat que sigui per cas fortuït o força major.

Pel que fa a la prova del manteniment ininterromput:

Per acreditar aquesta manteniment del que inserit durant el termini legalment exigit, la llei fixa com a suficient la declaració dels administradors, que podrà ser desvirtuada per qualsevol interessat mitjançant qualsevol prova admissible en Dret, per la qual cosa es trasllada la prova a qui al·legui la interrupció donada la dificultat de provar fets negatius. Així doncs, la societat només ha de provar la correcta inserció i la data de la mateixa i podrà inscriure els acords de la Junta al Registre Mercantil amb la declaració dels administradors sobre aquests extrems (acompanyada potser d’una impressió de pantalla) i la del manteniment de l’anunci durant el temps legalment establert. Amb aquesta inscripció els acords gaudiran de la presumpció de veracitat prevista en l’art. 20 del Codi de Comerç en tant no s’inscrigui la declaració judicial de la seva inexactitud o nul·litat. En el cas d’impugnació en l’àmbit civil dels acords adoptats, qui pretengui impugnar serà qui hagi de provar que efectivament es va produir la interrupció temporal de l’accés a la pàgina web pel temps que assenyala l’article 11 ter.4 LSC, és a dir, que la interrupció va ser superior a dos dies consecutius o quatre alterns, així com els danys ocasionats.

Conseqüències de la interrupció:

L’article 11 ter.4 LSC estableix: Si la interrupció d’accés a la pàgina web és superior a dos dies consecutius o quatre alterns, no podrà celebrar-se la junta general que hagués estat convocada per acordar sobre l’assumpte a què es refereixi el document inserit en aquesta pàgina, llevat que el total de dies de publicació efectiva és igual o superior al terme exigit per la llei. En els casos en què la llei exigeixi el manteniment de la inserció després de celebrada la junta general, si es produís interrupció, ha de perllongar-se la inserció per un nombre de dies igual al que l’accés hagués estat interromput. Així doncs, la interrupció inferior a 2 dies no afecta la validesa de la constitució de la junta, amb independència de les responsabilitats que siguin exigibles.

Només afecten la validesa constitució de la Junta les interrupcions de més de superior a dos dies consecutius o quatre alterns (no aclareix la norma si la interrupció ha de mantenir-les 24 hores seguides), llevat que el total de dies de publicació efectiva és igual o superior al terme exigit per la llei. La manca de validesa es concreta sobre l’assumpte a què es refereixi el document, del que es dedueix que sí es podrà deliberar sobre altres assumptes no afectats pel document contingut en la pàgina web llevat que aquest document sigui el propi anunci de convocatòria, cas en què, evidentment, tots els acords serien impugnables.

En els casos en què la llei exigeixi el manteniment de la inserció després de celebrada la junta general si es produís interrupció, ha de perllongar-se la inserció per un nombre de dies igual al que l’accés hagués estat interromput. Si descomptats els dies d’interrupció el document ha estat inserit el temps mínim legalment previst previ a la celebració de la Junta, els acords seran vàlids.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

 


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar