Skip to main content

LLei Segona Oportunitat 2022

18/11/2022

La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme que ofereix al deutor insolvent persona física, la possibilitat d’exonerar el seu passiu insatisfet. En altres paraules, li permet cancel·lar total o parcialment els seus deutes, públics o privats, i li permet beneficiar-se d’una segona oportunitat. Ara amb la reforma del 2022, se n’ha facilitat la tramitació.

La Llei de Segona Oportunitat. Antecedents

Amb la “Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social” es va incorporar al dret espanyol aquesta eina del “fresh start” o segona oportunitat. Es tracte d’un mecanisme de condonació dels deutes d’una persona física després de la liquidació del seu actiu.

Responsabilitat patrimonial universal

La redacció originària de l’article 178.2 de la Llei concursal recollia el principi de responsabilitat patrimonial universal del deutor contingut a l’article 1911 del Codi civil espanyol que estableix que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.” Aquest principi feia que, després de la conclusió del concurs de creditors, el deutor persona física continués essent responsable dels crèdits no satisfets. Els creditors insatisfets podien iniciar execucions singulars per a la íntegra satisfacció dels seus crèdits.

La llei d’emprenedors, el primer pas

El primer pas per alleujar la càrrega del sobre endeutament es produeix amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. L’article 21 d’aquesta llei va modificar l’article 178.2 de la Llei Concursal, en el sentit de restringir l’aplicació principi de responsabilitat patrimonial per concedir al deutor una nova oportunitat.

Tot i això, si bé aquesta llei va introduir un sistema per evitar penalitzacions per sobre endeutament, es tractava d’un sistema limitat. No s’exoneraven, per exemple, els préstecs garantits, els deutes amb l’administració, ni els creditors privilegiats, etc.

Tot i que insuficient, la Llei dels Emprenedors va ser un primer pas important, doncs darrere d’una PIME generalment hi ha un patrimoni personal implicat, per aconseguir crèdits, per exemple. La veritat és que poques entitats financeres concedeixen crèdit sense un aval prestat per persona física que assumeixi solidàriament amb l’empresa el pagament del crèdit.

Impacte econòmic del Fresh Start

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Segona Oportunitat o “Fresh Start” es va oferir una solució a moltes persones que no podien afrontar els seus pagaments.

Amb el “Fresh Start”, també anomenat “discharge”, les persones físiques, que han actuat de bona fe, és a dir, que la seva insolvència s’ha causat per circumstàncies que no es poden controlar com l’atur, malaltia, divorci, aval personal, etc, han pogut sol·licitar l’exoneració dels deutes.

La tramitació ha estat primer un expedient d’ Acord Extrajudicial de Pagaments i, en cas de no existir acord, el concurs consecutiu. Això sense que després de la conclusió del concurs de creditors subsistís la responsabilitat patrimonial universal.

Amb el passiu condonat, el deutor ha pogut “tornar a començar”.

L’acord extrajudicial de pagaments

L’Acord Extrajudicial de Pagaments era un primer pas obligatori per sol-licitar el benefici d’exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI) i acreditar la bona fe del deutor. Consistia en un tràmit no judicial destinat a que el deutor pogués assolir un acord amb els seus creditors.

Si bé la intenció era que el deutor pogués resoldre la seva insolvència amb un procediment extrajudicial més àgil, el cert és que aquest tràmit no ha resultat prou eficaç. Per contra, ha encarit el procediment de Segona Oportunitat, i ha dilatat la solució del problema, doncs són pocs els casos en què s’ha assolit algun acord.

Principals inconvenients de la Llei de Segona Oportunitat

La veritat és que l’ús del mecanisme de la Segona Oportunitat ha estat menor del que en principi calia esperar. Això és degut, principalment, al fet que aquesta Llei presentava certs inconvenients com eren:

 • Calia pagar un mínim del deute, independentment de les circumstàncies personals i patrimonials del deutor.
 • Calia la liquidació prèvia del patrimoni del deutor com a fonament per a l’exoneració del passiu insatisfet.

Tots dos inconvenients s’han intentat resoldre amb la reforma que ha entrat en vigor el setembre del 2022.

Llei de Segona Oportunitat 2022 o Llei Concursal

El 26 de setembre del 2022 ha entrat en vigor la Llei 16/2022 de 5 de setembre que reforma la Segona Oportunitat.

La reforma té per objecte transposar al dret espanyol la Directiva 2019/1023, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019.

Per tal d’aconseguir-ho s’ha introduït una important reforma de la Llei Concursal i s’ha establert una normativa per a la Segona Oportunitat més diàfana.

Principals novetats de la Segona Oportunitat introduïdes per la reforma de la Llei concursal 2022

1. Exoneració de tots els deutes

Una novetat important és que no es condiciona l‟obtenció de l‟exoneració dels deutes a la satisfacció d‟un determinat tipus de deutes.

La reforma de la Llei concursal estableix un sistema d’exoneració del passiu en què qualsevol deutor, sigui empresari o no. El deutor que compleixi l’estàndard de bona fe, pot exonerar tots els deutes, llevat dels que, de manera excepcional i per la seva naturalesa especial, es consideren legalment inexonerables.

2. Eliminació de l’Acord Extrajudicial de Pagaments

Amb la reforma s’elimina l’obligació d’haver fet, o intentat, un acord extrajudicial de pagaments per poder beneficiar-se de l’exoneració.

L’Acord Extrajudicial de Pagaments era una obligació pre-concursal, que, tal com hem dit, s’ha reputat en la gran majoria dels casos, com una pèrdua de temps i increment de costos. Normalment era inútil intentar d’obtenir un acord extrajudicial amb els creditors, especialment quan el deutor no tenia patrimoni.

Amb la reforma actual de la llei concursal ja no és possible utilitzar aquest mecanisme per intentar arribar a un acord amb els creditors. Tampoc és un tràmit necessari per poder aconseguir l’Exoneració del Passiu Insatisfet (l’EPI), ja que actualment amb la reforma, ja no es considera com a Benefici.

3. S’estableixen dues modalitats d’exoneració del passiu

– L’exoneració amb liquidació de la massa activa

Es tracta de l’exoneració definitiva a què s’arriba després de la liquidació del patrimoni del deutor. Es una exoneració ràpida per a deutors que no tenen recursos.

– L’exoneració provisional amb Pla de Pagaments

El deutor pot obtenir una exoneració amb un pla de pagaments. Pot mantenir part dels seus béns, establint “quitas” als deutes pendents per adequar-los a la seva capacitat patrimonial.

El deutor no ha de prescindir del seu habitatge habitual. Tampoc ha de prescindir dels béns i els drets que li són necessaris per realitzar la seva activitat empresarial que podrà continuar.

El calendari de pagaments ha d’esser a 3 anys. Això no obstant, es pot allargar fins a 5 anys en total, sense interessos, en determinats casos, com quan es conservi l’habitatge habitual.

No es tracta de dues modalitats d’exoneració excloents l’una de l’altra. El deutor que hagi obtingut una exoneració provisional amb Pla de Pagaments la pot deixar en qualsevol moment sense efecte i sol·licitar l’exoneració amb liquidació.

Possibilitat de que el deutor mantingui el seu habitatge habitual

Amb l’exoneració provisional i el compliment del Pla de Pagaments, el deutor pot mantenir el seu habitatge habitual, sens dubte, es tracte d’una important millora respecte de la llei de Segona Oportunitat del 2015.

Abans de la reforma, el deutor per mantenir la propietat del seu habitatge havia de complir uns requisits:

 • Que l’habitatge tingués una hipoteca
 • Que el valor de mercat fos inferior a la càrrega hipotecària pendent
 • Que el préstecs hipotecària estigués al corrent de pagament

Com a resultat de la reforma, aquests requisits ja no són necessaris.

Qui pot sol·licitar l’exoneració de deutes?

La reforma introduïda per la Llei 16/2022 manté l’opció, recollida a la Llei de Segona Oportunitat de 2015, de concedir l’exoneració a qualsevol deutor insolvent, persona física de bona fe, sigui o no empresari, amb independència que els seus deutes provinguin de la seva activitat empresarial o no. Es a dir, poden beneficiar-se els autònoms i particulars de nacionalitat espanyola o no, que resideixin a Espanya.

Requisits per acollir-se a la llei de Segona Oportunitat el 2022

Els requisits per acollir-se a la Segona Oportunitat són essencialment:

 • Que el deutor sigui de bona fe. Això implica no haver amagat béns, drets o ingressos, ni falsificat informació. La bona fe del deutor ja era un requisit exigit a la Llei de Segona Oportunitat de 2015. En l’actual reforma s’estableix una delimitació normativa de la bona fe establint un “numerus clausus” de determinades conductes objectives.
 • Que els deutes no siguin superiors a cinc milions d’euros.
 • Que hi hagi insolvència efectiva del deutor, actual o imminent. Es a dir la seva total impossibilitat de pagar els deutes.
 • Que el deutor no hagi estat declarat culpable del concurs de creditors.
 • Que el deutor no s’hagi acollit a la Llei de Segona Oportunitat en els darrers 5 anys
 • No tenir antecedents penals per delictes socio-econòmics.

Amb la reforma s’han eliminat alguns requisits, com exemple, el fet que el deutor no hagi rebutjat oferta d’ocupació en els quatre anys anteriors a la declaració de concurs

Normativa

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo

Ley 16/2022, de 5 de septiembre

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar