Skip to main content

,

Necessita la meva empresa un “Compliance” penal?

07/01/2016

És freqüent fer-se la pregunta de si té un autònom o una microempresa obligació de tenir un “Compliance” penal.

La resposta és que Si, la implantació d’un “Compliance” eficaç permet protegir l’empresa, als seus administradors, consellers-delegats i alts directius, d’una possible responsabilitat penal, independentment de si es una petita o si és un autònom.

Tal com deiem en el nostre anterior post, per tal d’evitar que l’empresa tingui responsabilitat criminal en cas de conducta il·lícita per part d’un membre d’aquesta, cal que desenvolupi un sistema de gestió de “compliance” penal, amb continguts que puguin prevenir, detectar i gestionar conductes irregulars i  generar així, una cultura organitzativa de compliment de la legalitat que pugui fonamentar, en última instància, l’exoneració de la seva responsabilitat.

La necessitat de tenir un “Compliance” neix de les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny, que estableixen que les persones jurídiques són considerades com a subjectes susceptibles de cometre delictes i de ser sancionades amb penes, al marge de les persones físiques que les integren i, això amb independència que pugui individualitzar, o no, la responsabilitat penal de la persona física que els hagi comès. Es tracta d’una responsabilitat autònoma i independent de la persona física autora del delicte i acumulativa ja que no exclou la d’aquesta última.

Aquesta llei també estableix els delictes aplicables a les persones jurídiques i el seu règim de responsabilitat penal.

La regulació penal preveu una doble via per imputar responsabilitat penal a la persona jurídica:

  • Pels delictes que cometin en el seu nom o pel seu compte, i en benefici propi, les persones que tenen poder de representació a les mateixes, és a dir, els administradors de fet o de dret, o els representants legals, en nom o per compte de la societat.
  • Pels delictes que cometin els treballadors sotmesos al control / autoritat dels administradors o representants legals, per haver incomplert aquests els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat. És a dir, propiciats per no haver exercit la persona jurídica el degut control sobre els seus empleats, ateses les circumstàncies del cas concret.

Perquè sigui responsable la persona jurídica s’han de donar una sèrie de circumstàncies:

  • Que es tracti d’un dels delictes tipificats en el Codi Penal.
  • Que s’hagi comès en nom o per compte de la persona jurídica.
  • Que s’hagi comès en benefici, directe o indirecte, de la persona jurídica.

D’altra banda, la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, fa referència a la necessitat d’establir unes mesures de vigilància i control per a la prevenció i detecció de delictes penals que puguin cometre en el si de la persona jurídica, com a fonament exprés d’una atenuació de la seva responsabilitat penal.

En aquesta llei es concreten els requisits per disposar de sistemes de gestió i control que permetin a la persona jurídica acreditar la seva diligència en l’àmbit de la prevenció i detecció penal i, per tant, ser exonerades de responsabilitat criminal.

Amb un pla de prevenció penal, una empresa pot acreditar degudament un comportament i una cultura organitzativa de compliment de la legalitat i que pretén evitar delictes per part de les persones físiques que integren l’organització. Per tant, és imprescindible adoptar-ho, implementar-lo i millorar-lo contínuament.

Un “Compliance” penal ha d’incloure polítiques, processos i procediments dissenyats per detectar un risc penal que hipotèticament podria produir-se en el si de l’empresa i, poder així, prevenir-lo i gestionar-lo el més aviat possible. També és important que el “Compliance” sigui revisat, modificat i adaptat als canvis que puguin produir-se en l’Organització de manera que l’empresa sempre pugui controlar qualsevol irregularitat.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar