Skip to main content

Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català

06/10/2021

Normativa catalana sobre discapacitat

En relació a la capacitat de les persones, la legislació civil catalana té la seva pròpia regulació. La seva aplicació és de caràcter preferent a Catalunya, sense perjudici de les excepcions que puguin establir-se. El dret civil comú, només és d’aplicació com a supletori quan no sigui contrari al dret propi o als principis generals que informen el dret substantiu català. A diferència del dret civil substantiu sobre capacitat, en matèria de dret processal la llei aplicable és la llei comuna.

Respecte a la voluntat i autonomia de la persona

La legislació catalana ha estat precursora en adoptar, pel que fa al respecte a la voluntat i autonomia de la persona amb discapacitat, els principis de subsidiarietat, proporcionalitat i respecte a la capacitat natural de la persona. Així es va introduir al Codi Civil Català institucions d’ajuda com la “Assistència” i el “Patrimoni protegit”, que ofereixen diverses opcions per a les diferents necessitats i contextos, respectant els principis de proporcionalitat i de respecte a la voluntat i les preferències de les persona amb discapacitat.

Manteniment de la modificació judicial de la capacidad per el nomanament de tutor

No obstant això, en línia amb el dret civil comú i la Jurisprudència, la normativa catalana ha mantingut la incapacitació de les persones i els procediments judicials en què es declara la modificació de la capacitat com a pressupost previ a atorgar les mesures de suport. També ha mantingut els tradicionals règims o mesures de suport a la persona amb discapacitat que impliquen la substitució de la seva voluntat en la presa de decisions, com la tutela, cosa que va en contra de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per Espanya el 2008.

Adaptació de la legislació catalana a la reforma del dret comú

La normativa comuna relativa a la capacitat ha estat modificada per la Llei 8/2021 de 2 de juny, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021. La Llei 8/2021 reforma, entre altres, la legislació civil comú eliminant la incapacitació de les persones, i la legislació processal en concret substituint els procediments judicials d’incapacitació pels procediments sobre provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat, com vam dir en un article anterior en què vam comentar el nou criteri legal respecte a la incapacitació judicial.

Decret LLei pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat

De la incapacitació al suport per a la presa de decisions

La modificació de la legislació comuna, amb la desaparició de la incapacitat i del procediment judicial per a la seva declaració, ha obligat a adaptar, amb caràcter urgent, la legislació civil catalana.

Aquesta adaptació es fa necessària ja que el Codi Civil Català encara mantenia la incapacitació de les persones i institucions tradicionals de suport a la persona amb discapacitat que impliquen la substitució de la seva voluntat en la presa de decisions. Aquesta adaptació s’ha efectuat mitjançant el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost de 2021, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma de l’procediment de modificació judicial de la capacitat, que ha entrat en vigor el 3 de setembre de 2021.

El dit Decret Llei regula, de manera provisional fins que no s’aprovi la modificació del Codi Civil Català en tots els aspectes relatius a la capacitat, els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, per adaptar-lo a la Convenció de drets de les persones amb discapacitat (CDPD).

En la seva regulació, s’ha adaptat la normativa als nous procediments de provisió de suports que s’instin a partir d’ara a Catalunya, i a més s’han revisat les mesures que s’apliquen a les persones que en l’actualitat estan subjectes a alguna de les institucions tutelars regulades per la legislació civil catalana.

Principals modificacions introduïdes en les mesures de suport

Com que el dret civil català té figures pròpies de suport a la persona amb discapacitat com la de l’Asistent en la presa de decisions, l’adequació a la legislació comuna s’ha fet mantenint algunes de les figures de suport i transformant altres.

– Supressió de la modificació judicial de la capacitat

La capacitat jurídica universal

Actualment s’entén que la capacitat jurídica de la persona inclou tant la seva capacitat de ser titular de drets i obligacions com la seva capacitat per exercir els drets i dur a terme actes amb efectes jurídics (capacitat d’obrar).

No es pot restringir la capacitat d’exercir els drets a causa d’una discapacitat.

La supressió del concepte d’incapacitat en la legislació comuna i en la catalana, que implica una nova concepció de la capacitat jurídica de la persona, resulta de la Convenció de Nova York i suposa relacionar la dignitat inherent de les persones amb la seva autonomia individual. Això inclou la llibertat de prendre les pròpies decisions. Per aquest motiu es tendeix a eliminar les institucions com la tutela que es fonamenten en la substitució de la voluntat del tutelat per la de tutor.

L’article 12 de la Convenció de Nova York estableix la necessitat de reconèixer a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte del conjunt dels ciutadans en tots els aspectes de la vida, i que les persones amb discapacitat han de tenir accés a les mesures de suport que necessitin per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica, contemplada com una capacitat jurídica universal.

– Supressió d’institucions tradicionals en el dret civil català

Conseqüència de la nova regulació, s’han suprimit institucions tradicionals en el dret civil català que ja no poden aplicar-se en el futur.

A partir de l’entrada en vigor d’Decret Llei 19/2021, s’eliminen:

  • La tutela
  • La curatela
  • La potestat parental prorrogada o rehabilitada regulades en el Codi Civil de Catalunya

Es tracta d’institucions que s’acordaven judicialment en la majoria dels casos a les persones amb discapacitat, perquè s’acomodaven a l’existència de procediment de modificació judicial de la capacitat, actualment desaparegut.

– Instauració de la institució d’Assistència com la principal mesura de suport per a les persones amb discapacitat.

Es converteix la institució pròpia de la legislació catalana, l’Assistència, en el mecanisme central de suport a la persona amb discapacitat. Es tracta de la figura de suport que, sens dubte, dins de la regulació catalana, sembla la més idònia per allunyar-se del model de substitució en les decisions com són la curatela i la tutela, tal com propugna la nova regulació.

Així doncs, a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei 19/2021 a Catalunya l’Assistència reemplaça a les tuteles i curateles, les potestats parentals prorrogades i rehabilitades i altres règims tutelars.

Per tant, a Catalunya, a diferència del dret comú, l’Assistència substitueix i deroga també la curatela, mentre que aquesta es converteix en la principal figura de suport en el dret comú.

Per tal que l’Assistència pugui servir per donar suport en l’exercici de la capacitat de forma continuada, la nova normativa catalana ha reconfigurat el contingut d’aquesta institució fins ara vigent per tal què pugui abastar la diversitat de situacions en què la persona amb discapacitat pot necessitar suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

En definitiva, a partir del 3 de setembre de 2021, d’acord amb la legislació civil catalana, la persona major d’edat que necessiti suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat, pot sol·licitar la constitució de l’assistència quan no tingui un poder preventiu en vigor que sigui suficient per proporcionar-li el suport que la persona necessita.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Abogados Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar