Skip to main content

Discapacitat. Rendició de comptes

27/04/2023

La rendició de comptes és un mecanisme de control judicial per evitar els possibles abusos que es poden cometre en administrar el patrimoni d’una persona amb discapacitat.

En un procés de provisió de suports, el jutge fixa els suports que necessita la persona per continuar en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Aquests suports o ajuts abasten tant les activitats bàsiques de la vida personal, com l’àmbit patrimonial i la gestió i l’administració dels seus béns.

Entre aquests suports, segons les circumstàncies del cas en concret, el suport pot ser nomenar un assistent amb funcions de representació perquè actuï amb funcions de suport a l’àmbit econòmic.

Actes a què es pot estendre l’administració de l’assistent.

En l’àmbit patrimonial se li poden atribuir judicialment a l’assistent la gestió i l’administració dels béns de la persona amb discapacitat. Aquesta atribució es pot estendre a tot tipus d’actes i negocis jurídics relatius a l’administració i la disposició dels seus béns, drets i interessos jurídics i patrimonials de qualsevol classe. La resolució judicial establirà l’àmbit que inclogui en cada cas concret.

Control judicial dels actes de l’administrador.

És indubtable que, en protecció de la persona amb discapacitat, cal establir un règim de control per tal de comprovar la bona realització de la gestió de qui administri gestions el seu patrimoni. A més, aquest control és necessari per exigir-li, si és necessari, la deguda responsabilitat pels seus actes.

Segons la legislació catalana aquesta funció de control comprèn:

  • La formació d’Inventari dels béns i els drets de la persona amb discapacitat (art. 222-21 del CCC)

Control de l’actuació de l’assistent amb funcions de representació

Tal com vam exposar a l’article Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català, actualment, ja no es contempla la institució de la tutela per a la gent gran. La tutela queda reservada per als menors que no estiguin protegits a través de la pàtria potestat.

Concretament, per a la gent gran hi ha la institució de l’assistent, que pot tenir atribuïdes judicialment les funcions d’administració ordinària del patrimoni de la persona assistida.

Doncs bé, quan l’assistent tingui atribuïdes aquestes funcions d’administració del patrimoni o funcions que afectin l’esfera econòmica de la persona amb discapacitat, se li apliquen les normes del Codi civil català relatives a la rendició de comptes del tutor.

Quan cal rendir comptes per l’assistent de persona amb discapacitat

La rendició de comptes s’ha d’efectuar anualment dins dels primers sis mesos de l’exercici següent.

Ara bé, en determinades circumstàncies, si el patrimoni de la persona amb discapacitat és reduït, l’autoritat judicial aquest període es pot allargar. Mitjançant una resolució judicial, la rendició de comptes es podrà efectuar per períodes més llargs, sense que es puguin superar els 3 anys. Així mateix, s’han de rendir comptes en cessar en el càrrec i en acabar l’assistència.

Contingut de l’obligació de rendició de comptes

L’assistent ha d’informar detalladament dels canvis rellevants que s’hagin produït en la persona assistida, des de l’anterior rendició de comptes, indicant-ne l’estat de salut, el lloc de residència i la situació personal i familiar, com ha intentat que la persona guanyi en autonomia de ser possible, etc.

Pel que fa a la situació patrimonial, la rendició anual de comptes consisteix en:

  • un estat detallat d’ingressos i despeses,
  • un inventari de l’actiu i el passiu del patrimoni per fi de l’exercici i
  • el detall dels canvis en relació amb l’inventari de l’any anterior

Tot això acompanyat dels justificants corresponents.

Quins documents cal acompanyar a la rendició de comptes?

A la rendició de comptes s’han d’adjuntar tots els documents que justifiquin els ingressos i les despeses.

Es tracta de documents com ara les factures, els extractes bancaris, les transferències i tots els justificants que acreditin el moviment d’actiu i passiu.

Què passa si l’assistent no justifica una despesa amb factura quan ret comptes?

Si l’assistent no acompanya justificació d’alguna despesa, li pot ser requerida judicialment aquesta justificació. La negativa reiterada i injustificada a justificar despeses fins i tot pot incórrer en infracció penal.

Cal tenir en compte que:

– La rendició de comptes ha de ser aprovada pel jutjat

De la rendició de comptes que presenti l’assistent, se’n donarà vista al Ministeri Fiscal. El fiscal pot presentar informe oposant-se a l’aprovació de l’informe anual de comptes si considera que no s’ha justificat degudament la destinació donada a part del patrimoni de la persona subjecta a l’assistència.

No només oposar-se a l’aprovació de l’informe de comptes presentat per l’assistent, sinó també al·legar que es requereixi a l’assistent perquè presenti l’informe personal i patrimonial corresponent a l’exercici degudament justificat, i fins i tot valorar si cal instar la remoció del tutor o del assistent.

– Pot cessar-se a l’assistent si no aporta factures a la rendició de comptes

L’incompliment del deure anual de retre comptes, per si sol no justifica la remoció del càrrec d’assistent igual que el de tutor. Es habitual que el jutjat requereixi l’assistent perquè compleixi aquesta obligació, fins i tot si es considera pertinent, amb les advertències d’imposar mesures coercitives.

Quant a l’aportació dels justificants, el jutge ha de valorar en relació amb la gravetat dels moviments no justificats. També aquí, el més habitual és que es requereixi a l’assistent perquè els aporti.

Si els moviments no justificats són de certa rellevància, i en cas que l’assistent no respongui als requeriments del jutge, pot ser remogut per l’incompliment de les obligacions que són pròpies del càrrec.

En conclusió, la llei imposa en benefici de la persona amb discapacitat el retiment de comptes com una mesura de control per al cas que li sigui assignat un assistent amb funcions de representació com a mesura de suport.

La rendició de comptes de l’assistent en aquest cas serà inevitable, ja que, com és lògic, en cas contrari es podrien produir abusos en perjudici de la persona amb discapacitat per governar-se per si mateixa en aquests extrems. La persona designada ha de conèixer i complir les obligacions inherents a càrrec seu.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar