Skip to main content

Guarda de fet a Catalunya

22/11/2023

Avui dia les persones amb dependència reben les cures principalment dels seus familiars. En especial són les dones les que s’encarreguen de la cura de la persona amb discapacitat, exercint la guarda de fet i assumint gran part de la responsabilitat de la seva cura, compaginant-ho moltes vegades amb la seva activitat laboral fora de casa.

Regulació de la guarda de fet a Catalunya

La guarda de fet és una institució de suport a la persona amb discapacitat, d’àmplia tradició al dret català, que està regulada al Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, dedicat a la persona i la família.

Recordem que tal com comentem a la nostra entrada Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català, la normativa catalana es va adaptar a la modificació efectuada a la legislació espanyola per la Llei 8/2021 de 2 de juny, mitjançant el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost de 2021, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021.

Tot i això, encara no s’ha modificat la redacció del Codi Civil, que en el seu lèxic encara parla d’incapacitació. En tot cas, cal entendre que aquesta normativa fa referència no a incapacitat, sinó a discapacitat necessitada de suport o d’assistència. Igualment, quan es refereix a la tutela de gent gran, cal entendre la referència a mesura de suport, generalment l’assistència, ja que actualment ha desaparegut a Catalunya la tutela de la gent gran.

Guarda de fet, definició

Segons la llei civil catalana “És guardadora de fet la persona física o jurídica que té cura d’un menor o d’una persona en la qual es dóna una causa d’incapacitació, si no està en potestat parental o tutela o, encara que ho estigui, si els titulars d’aquestes funcions no les exerceixen.”

Es tracta d’una institució de guarda que ja tenia certa rellevància abans de la reforma legislativa, assimilant-la a institucions com la tutela o curatela, tal com es recull a les resolucions de l’Audiència Provincial de Barcelona que seguidament transcrivim del 2018:

Auto A.P. de Barcelona Nº 272/2018

“Destacar la regulación de la guarda de hecho en Cataluña como institución de protección de mayor amplitud que en el resto de España y de carácter permanente; mientras que en el Código civil se trata como situación anómala, referida sólo a las personas con la capacidad modificada judicialmente en situación de desamparo, es decir, privadas de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona designada para ejercer la tutela, la guarda de hecho viene configurada en Cataluña como una institución de carácter estable, manifestación de la regulación privada y familiar en la protección de estas personas…”.

Auto A.P. de Barcelona Nº 274/2018

“…hemos analizado extensamente la problemática de este tipo de expedientes y hemos concluido, en resumen, que, en Cataluña, la guarda de hecho, generalmente ejercida por familiares, es una institución de protección de las personas de rango similar a la tutela o la curatela y adquiere significación mayor cuando las personas afectadas ven, por razón de edad, progresivamente disminuidas sus facultades cognitivas y volitivas.”

Funcions del guardador de fet

Les principals funcions del guardador de fet són:
• Tenir cura de la persona en guarda
• Actuar sempre en benefici d’aquesta.
• Si assumeix la gestió patrimonial, s’ha de limitar a fer actes d’administració ordinària.

Extinció de la guarda de fet

La guarda de fet s’extingeix per:
• Desaparició de les causes que la van motivar
• Declaració de desemparament del menor
• Nomenament de defensor judicial
• Constitució del pertinent règim de protecció mitjançant la provisió de mesures de suport

Rendició de comptes del guardador de fet

En finalitzar la guarda de fet, l’autoritat judicial pot disposar que el guardador li rendeixi comptes de la gestió, si ho justifica la durada de la guarda. Es tracta de l’aplicació del principi general de rendició de comptes que preveu l’ordenament jurídic per a qualsevol gestor de negocis aliens.

Indemnització del guardador de fet

El guardador de fet té dret al reemborsament de les despeses i a la indemnització per danys per raó de la guarda, a càrrec dels béns de la persona protegida. Això independentment de les deduccions fiscals i bonificacions impositives estatals i autonòmiques que siguin procedents i de les mesures de conciliació familiar i laboral.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar