Skip to main content

Herència sense testament a Catalunya

20/10/2023

Quan mor una persona sense haver atorgat testament vàlid, s’obre la successió intestada o “abintestat” que a Catalunya té la seva pròpia normativa d’aplicació.

Legislació aplicable a l’herència sense testament a Catalunya

Com a norma general, la legislació aplicable a l’herència sense testament a Catalunya serà la catalana si la persona morta (el causant) era de nacionalitat espanyola i tenia el veïnatge civil català.

La normativa d’una herència “abintestat” s’aplica no només quan no s’ha atorgat testament; també s’aplica quan s’ha atorgat un testament, encara que sigui davant de Notari, que hagi estat declarat nul o ineficaç.

Obertura de la successió intestada per l’existència d’un testament revocatori.

Tal com vàrem dir a la nostra anterior l’entrada, La voluntat del testador és la llei suprema de la seva successió. Això determina que en qualsevol moment fins a la mort, el testador pot modificar la seva voluntat testamentària. En conseqüència, un cop atorgat el testament el pot revocar lliurement, és a dir, deixar-lo sense efecte; ja sigui modificant l’ordre de la seva successió, o revocant i anul·lant el que havia disposat al testament anterior.

En atorgar testament revocatori -que pot ser total o parcial limitant-se en aquest cas a anul·lar només determinades clàusules- el testador pot fer constar que revoca i anul·la tot altre testament anterior, fent la revocació expressa (art. 422.9.1. CCCat). És en aquest cas, si aquest testament revocatori és declarat nul, s’obre la successió intestada. Per contra, si no es fa la revocació expressa, en cas que es declari la nul·litat del darrer testament, la successió es regeix pel testament anterior vàlid i, si no n’hi ha, per la successió intestada.

Ordre de la successió a l’herència sense testament a Catalunya

Primerament cal recordar que tal com comentem a l’entrada respecte de La llegítima a Catalunya, els legitimaris i la quantia de la llegítima, ni tan sols el testador pot disposar o anular la llegítima.

Quant a l’ordre de succeir establert a la legislació catalana, seguint el principi d’ordre i grau és el següent:

  • Els fills i descendents de grau ulterior
  • El vidu o convivent en parella estable supervivent
  • Els ascendents
  • Els col·laterals fins al quart grau
  • en darrer lloc, la Generalitat de Catalunya

Cal tenir en compte que la crida a heretar segueix l’ordre previst, i els diferents grups no hereten de manera simultània. Cada grup rep l’herència amb preferència als altres i, dins de cada ordre de parents, el grau més proper exclou el més llunyà. Si el grau preferent no arriba a ésser hereu per qualsevol causa, l’herència es deferirà al grau següent i així successivament, de grau en grau i d’ordre en ordre fins a arribar a la Generalitat de Catalunya (art. 441-6.1 CCCat).

Així doncs, si no hi ha fills, ni néts, ni cònjuge, heretaran els ascendents (pares, avis, besavis, etc…) per parts iguals entre ells; i així successivament fins que, finalment, si no hi ha ningú dels parents esmentats anteriorment, heretarà, en darrer lloc, la Generalitat de Catalunya.

Usdefruit del cònjuge vidu o convivent en parella estable a Catalunya.

Segons s’ha exposat, si la víctima no tenia fills ni néts, hereta el seu cònjuge o el convivent en unió estable de parella (que no estigui separat legalment).

Doncs bé, quan el cònjuge vidu o convivent supervivent concorre a la successió intestada amb els seus descendents, no té la condició d’hereu. Això no obstant, sí que té dret a l’usdefruit universal sobre l’herència, sense necessitat de prestar fiança, i amb la facultat de, en el termini d’un any, canviar-lo per una quarta part líquida de l’herència i, a més, l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar del causant.

Conclusió

En conclusió, l’herència sense testament a Catalunya s’obre quan no hi ha un testament vàlid que reflecteixi la voluntat real del testador.

Aquesta manca de testament pot ser deguda tant al fet que la persona no hagi atorgar cap testament en vida, com perquè, havent-ho atorgat, aquest sigui declarat nul o ineficaç sense que hi hagi un testament anterior, o en cas d’haver-ni hagi estat revocat expressament en el testament declarat nul.

En obrir-se la successió intestada se seguirà estrictament l’ordre legalment previst.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar