Skip to main content

Persona amb discapacitat i assistència

17/10/2023

Lentament es van adaptant l’aplicació de la nova normativa per a les persones amb discapacitat que abans havien de passar per un procediment d’incapacitació, i que actualment només necessiten la provisió de suports. Actualment, la persona amb discapacitat disposa de l’assistència a Catalunya.

Com ja comentem a la nostra entrada L’Assistència substitueix la tutela de les persones adultes a Catalunya l’anterior règim legal de protecció a les persones amb discapacitat ha estat reemplaçat a Catalunya per la figura de l’Assistència amb la publicació del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Amb la nova normativa han desaparegut els procediments d’incapacitació judicial i de modificació de la capacitat, que eren els destinats a protegir els drets i el patrimoni de les persones sense capacitat per a l’autogovern. La protecció de la gent gran amb discapacitat a Catalunya ara va a càrrec principalment de la institució de l’Assistència.

Abast del contingut de l’assistència

Com es recordarà, la institució de l’assistència és la mesura de suport que ha reemplaçat a Catalunya les tuteles i curateles, les potestats parentals prorrogades i rehabilitades i altres règims tutelars, a partir de l’esmentat Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost.

El contingut de l’assistència ve definit a l’article 226-4 CCCat on:

A) s’estableix que:
és primordial la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona. S’han de tenir en compte pel que fa al tipus i l’abast de l’assistència.

B) obliga que:

Quan es nomeni un assistent com a mesura de suport es concretin les funcions que ha d’exercir la persona que prestarà l’assistència. Això tant a:
• l’àmbit personal
• l’àmbit patrimonial, inclosos, de manera excepcional i només quan sigui imprescindible, els actes de representació.

Principis que han de fonamentar la sentència que proveeixi mesures de suport

Del tenor literal de l’article 226-4 CCCat resulta que:

– Qualsevol mesura que s’adopti, ha de respectar, per una banda, la lliure voluntat de la persona amb discapacitat.

Per saber quina és la voluntat de la persona amb discapacitat, el jutge l’entrevistarà. Així, si la vostra capacitat de comprensió us ho permet, podreu dir qui vol que us presti l’assistència.

– S’ha de basar en els principis de necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que, si escau, pugui necessitar la persona afectada per exercir la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres.

Per tant, si la resolució dictada en el procediment d’incapacitació o de modificació de la capacitat anterior limita en excés les facultats; escau la seva modificació per adaptar-la a les reals necessitats de la persona amb discapacitat.

No tota situació de discapacitat necessita designar un assistent

A la realitat del dia a dia, moltes persones amb discapacitat estan adequadament assistides o recolzades en la presa de decisions i en l’exercici de la seva capacitat jurídica per una mesura de suport informal, generalment desenvolupada per un familiar.

Si aquest suport és suficient, no cal proveir-lo de més suports, simplement una mesura de seguiment.

Per exemple, si una persona amb deteriorament cognitiu que necessita suport d’acompanyament en les activitats de la vida diària pel que no pot viure sol, si conviu amb un familiar que li proporcioni les cures bàsiques, li controli la medicació i l’ajuda a l’administració dels seus béns, n’hi haurà prou amb l’establiment d’una mesura de seguiment.

Això és així perquè com recullen les resolucions judicials dictades aplicant la nova legislació, l’exercici de la capacitat jurídica en condicions d’igualtat de cada persona es pot resoldre sense necessitat d’una intervenció invasiva, respectant-ne la voluntat, els desitjos i les preferències.

Valoració de les necessitats de la persona amb discapacitat

Quan es tramita el procediment de provisió de suports, el jutge valora conjuntament totes les proves practicades per arribar al convenciment de quines són les necessitats concretes de la persona amb discapacitat.

Si valorada la prova considera que hi ha elements que evidencien que les mesures adoptades en la resolució anterior en què s’acordava la seva incapacitat resulten en les circumstàncies excessives actuals, es produeix a dictar noves mesures de suport ajustades a la realitat de les seves circumstàncies.

Resum

Com a resum del que s’ha exposat, la provisió de suports a la persona amb discapacitat és un procediment que s’adapta a les necessitats acreditades segons les circumstàncies de cada cas.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar