Skip to main content

El procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat

06/11/2023

El procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat és al que ens referim actualment en parlar d’incapacitació. Quan una persona adulta ha perdut la capacitat d’autogovern ja sigui per una patologia (demència, Alzheimer, etc.) o qualsevol altre causa, és normal pensar en la seva incapacitació per protegir-la. No obstant això, els processos d’incapacitació i de modificació de la capacitat han desaparegut a la normativa actual, igual que la tutela d’adults.

De la incapacitació i la tutela al procediment de provisió de mesures de suport.

Com ja indicàvem a la nostra entrada Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català, actualment ja no es pot incapacitar una persona. La incapacitació era el procediment judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l’autogovern.

Això no obstant, aquests procediments implicaven una lesió important a la dignitat humana: la privació de la capacitat d’obrar de la persona i del seu dret a la seva autodeterminació. Actualment s’imposa el respecte a la dignitat personal i, per tant, es procura protegir a la persona proveint-la dels suports que necessiti per exercir la seva plena capacitat jurídica de manera responsable.

Tanmateix, tampoc no es pot nomenar tutor una persona adulta. La tutela d’adults era, en l’anterior legislació, la forma legal en què mitjançant un procediment judicial, es nomenava una persona -o organització- responsable (el “tutor”) per tal que cuidés un altre adult declarat incapaç de cuidar de si mateix (el “pupil”). Actualment, la institució de tutor es reserva només per tutelar menors d’edat.


Què és el procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat?

Com s’ha exposat, a les persones adultes amb discapacitat se’ls proveeix d’ajuts “suports” perquè puguin exercir per ells mateixos o a través d’una altra persona la seva capacitat en igualtat de condicions.

Desapareguda la tutela de gent gran, la principal mesura de suport a Catalunya és la figura de l’assistent, tal com comentem al nostre article L’Assistència substitueix la tutela de les persones adultes a Catalunya.
Doncs bé, la provisió de suport es realitza mitjançant els procediments d’adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.

En aquests procediments se sol·licita judicialment que es proveeixi a una persona que té afectada la seva capacitat per realitzar actes jurídics i administrar la seva persona i/o el seu patrimoni, dels suports concrets que li són necessaris per poder realitzar aquests actes. Distingim essencialment dos procediments: un en el que no hi ha oposició ni per part de la persona afectada de discapacitat ni per part de persones relacionades; un altre tramitat de forma contenciosa en haver-hi oposició.

Tramitació del procediment de provisió de mesures judicials de suport sense oposició.

Es tracta d’un expedient que només es preveu per als supòsits en què sigui pertinent la provisió d’alguna mesura judicial de suport de caràcter estable a una persona amb discapacitat, i, com hem dit, que no hi hagi oposició. La tramitació és la següent:

1- Inici del procediment de provisió de mesures de suport

El procediment s’inicia amb l’escrit adreçat al jutjat sol·licitant les mesures de suport. A aquesta sol·licitud s’acompanyen ja proves documentals que justifiquin l’adopció de les mesures que se sol·liciten. Cal aportar informes mèdics/pericial que acreditin la necessitat d’adoptar aquestes mesures.

L’expedient es tramita davant del Jutjat de Primera Instància competent, que és el corresponent al domicili de residència de la persona per a la qual se sol·liciten els suports judicialment.

A Barcelona hi ha tres jutjats especialitzats que tenen atribuït en exclusiva el coneixement en matèria de capacitat de les persones.

El procediment el pot instar:

  • El Ministeri Fiscal
  • La pròpia persona amb discapacitat
  • El cònjuge o parella de fet no separats de fet ni legalment
  • Els descendents
  • Els ascendents
  • Els germans

2- Proposició de prova

Els interessats poden sol·licitar al jutjat aquelles diligències de prova que pretenguin utilitzar en defensa dels seus interessos.

3- Compareixença dels interessats davant del Jutjat

El Lletrat de l’Administració de Justícia convoca els interessats perquè compareguin a presència judicial:
• El Ministeri Fiscal
• La persona amb discapacitat
• El cònjuge o parella de fet si n’hi hagués
• Els familiars de la persona afectada de discapacitat

En aquesta compareixença:

• Es practiquen les proves proposades i admeses.
• El jutge entrevista la persona amb discapacitat. En vista de la seva situació, li pot informar sobre les alternatives existents per obtenir el suport que necessita, bé sigui mitjançant el seu entorn social o comunitari, o bé a través de l’atorgament de mesures de suport de naturalesa voluntària.

La persona amb discapacitat disposa de dues opcions:

Acceptar l’adopció de mesures de suport. Si opta per alguna mesura de suport es posa fi a l’expedient. Es dicta interlocutòria adoptant les mesures de suport i posant fi a l’expedient.

Així doncs, en absència d’oposició es procedeix a la terminació normal del procediment; i pel Jutjat es dicta una resolució judicial (un “Auto”) on es contenen les mesures de suport que necessita la persona. Si com a mesura es designa un assistent, es detalla quines són les seves facultats.

Oposar-se a l’adopció de mesures de suport. En cas d’oposició de la persona amb discapacitat a qualsevol tipus de suport, o d’oposició del Ministeri Fiscal o d’oposició de qualsevol dels interessats en l’adopció de les mesures de suport sol·licitades s’acaba l’expedient.

En cas d’oposició cal tramitar el procediment contenciós.

Tramitació del procediment de provisió de mesures de suport a la discapacitat per via contenciosa.

1- Presentació de la demanda en sol·licitud de mesures de suport.

El procediment comença amb la demanda inicial de mesures de suport. S’hi acompanyen les proves documentals que emparen la petició de les mesures de suport.

La demanda es tramita davant del Jutjat de Primera Instància competent que va conèixer de l’expedient abans exposat. Si posteriorment la persona amb discapacitat ha canviat de residència és competent el jutjat de Primera Instància del lloc on resideixi.

2- Contestació a la demanda

Admesa a tràmit la demanda se cita la persona amb discapacitat perquè comparegui i contesti la demanda. Si no té prou capacitat se li designa de defensor judicial.

3- La prova en els processos sobre adopció de mesures de suport

En els processos sobre adopció de mesures de suport, a més de les proves que les parts proposin i s’admetin, es practiquen les següents:

3.1. El jutge entrevista la persona amb discapacitat.
3.2. Audiència al cònjuge no separat de fet o legalment o parella de fet, i parents més propers de la persona amb discapacitat, sempre que no es vulneri la privadesa de la persona amb discapacitat i aquesta no s’oposi.
3.3. S’acordaran els dictàmens pericials necessaris en relació amb les pretensions de la demanda.

4- Sentència de mesures de suport a la discapacitat

La sentència que es dicta en el procediment determina:

• Quins actes de la vida jurídica pot fer la persona amb discapacitat, per si mateixa.
• Quines mesures de suport necessita.

La principal mesura de suport és el nomenament d’un assistent, a qui se li poden atorgar facultats de representació de la persona assistida fixant els actes de representació concrets. També pot acordar, si s’escau, l’internament en un centre.

La sentència s’inscriu al registre civil.

Esquema procediments provisió mesures de suport a la discapacitat

Quan dura el procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat a Barcelona?

La resposta a aquesta pregunta depèn de circumstàncies com ara les proves que es practiquin, o la càrrega de treball que tingui el jutjat. Això no obstant, a títol orientatiu es pot dir que la mitjana oscil·la entre 6 i 12 mesos.

No obstant això, cal tenir en compte que, en cas que hi hagi urgència, per les circumstàncies de la persona afectada de discapacitat, per a la protecció de la seva persona i del seu patrimoni, es poden adoptar mesures de suport necessàries a través de les mesures cautelars. Aquestes mesures les pot acordar el jutjat en qualsevol moment del procediment.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar