Skip to main content

Guarda de fet i nomenament d’Assistent

05/03/2024

La guarda de fet i l’assistència són dues institucions contemplades al Codi Civil de Catalunya per a la protecció de les persones que es trobin en situació de discapacitat.

A l’actual legislació es regulen ambdues institucions, la guarda de fet, i l’assistència, com a mesures de suport a les persones amb discapacitat.

Són dues institucions que la legislació catalana ja regulava abans de la reforma de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, i la seva adaptació a la legislació catalana mitjançant el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Aquesta regulació s’efectuava a través de la constitució d’altres figures de protecció a la persona com són: la tutela, la curatela, el defensor judicial, la guarda de fet, l’assistència, el patrimoni protegit, entre d’altres.

La tutela acordada judicialment abans de l’entrada en vigor de l’actual legislació s’ha de revisar obligatòriament per adequar-la a la normativa actual.

Aquesta adequació a la legislació actual cal fer-la ja que ha desaparegut el concepte d’incapacitat. Ja no es pot incapacitar una persona. Si bé encara no s’ha modificat la redacció del codi civil de Catalunya per substituir el terme “incapacitació” per “persona amb discapacitat” necessitada de suport o assistència; cal interpretar les normes relatives a la provisió de suports en aquest sentit.

Diferències entre Guardador de fet i Assistent

La guarda de fet i l’assistència són institucions per al suport de la persona amb discapacitat, que tenen un rang similar, però no idèntic.

Com ja indiquem als nostres articles relatius a la guarda de fet i l’assistència, el codi civil de Catalunya determina les funcions que la persona encarregada en cada cas ha de complir.

Cal distingir com a principals diferències entre ambdues institucions les referents a:

1. Forma de constitució


1.1. Constitució de la guarda de fet:

En el cas de la guarda de fet, la seva constitució pot ser informal.

La guarda de fet està contemplada, en els casos en què té cura d’una persona gran en situació de discapacitat. En aquells casos en què abans es considerava que hi havia una causa d’incapacitació (malalties que li minven la seva capacitat com l’Alzheimer, la demència senil, etc.); i el guardador actua en interès de la persona en situació de discapacitat.

1.2. Constitució de l’assistència:

En canvi, en el cas de l’assistència la constitució ha de ser formal, és el jutjat qui nomena l’assistent i en delimita les funcions.

2. Contingut de les funcions del guardador de fet i de l’assistent

Les funcions del guardador de fet i de l’assistent presenten diferències essencials especialment en matèria de presa de decisions patrimonials. Això no obstant, en tots dos casos es tracta de funcions que s’han d’ajustar a les necessitats de la persona amb discapacitat per garantir l’exercici de la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat. Les principals diferències són:

2.1. El guardador de fet té limitades les funcions:

El contingut de les funcions del guardador de fet es limita a tenir cura de la persona en guarda i actuar sempre en benefici d’ aquesta.

– Funcions del guardador de fet a nivell personal.

Les funcions del guardador de fet es limiten al deure de “cuidar” la persona amb discapacitat. És a dir, les seves funcions consisteixen en l’acompanyament i la cura personal, el suport a les decisions en l’àmbit de la salut i en altres àmbits com pot ser el laboral. Però no permet assumir decisions en aquests àmbits.

– Funcions del guardador de fet a l’àmbit patrimonial

A nivell patrimonial, els jutjats i tribunals no solen admetre que el guardador de fet pugui assumir la gestió patrimonial. Amb la legislació actual, prevalen la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona afectada. En cas que el guardador de fet assumeixi la gestió patrimonial s’ha de limitar a fer actes d’administració ordinària.


2.2. L’autoritat judicial és qui defineix les funcions de l’assistent

Les funcions de l’assistent les defineix l’autoritat judicial si no hi ha una mesura voluntària de la persona amb discapacitat adoptada vàlidament en escriptura pública.

Si s’estableixi una assistència representativa, se sotmet a autorització o aprovació judicial la validesa dels actes de disposició, gravamen, i altres que siguin d’índole gravosa per al patrimoni de la persona amb discapacitat.

Guarda de fet i nomenament d’Assistent

Moltes vegades, la persona amb discapacitat ja té una persona que voluntàriament s’ocupa de la seva guarda de fet. Aleshores sorgeix el dubte de si cal nomenar un assistent.

Doncs bé, com a institucions de suport diferents que són, la guarda de fet i i el nomenament d’Assistent no són incompatibles i es poden complementar. Com que les seves funcions són diferents, pot ser necessari que, malgrat l’existència d’un guardador de fet, es nomeni un assistent que pugui desenvolupar actuacions representatives i prendre decisions patrimonials.

En conseqüència, encara que hi hagi un guardador de fet, això no significa que el Jutjat rebutgi que es pugui nomenar un assistent. En tot cas el jutge valorarà si la guarda de fet existent és suficient i adequada per garantir que la persona amb discapacitat pugui exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat.

En termes generals, es considera necessària la constitució de l’assistència, encara que hi hagi un guardador de fet, quan el nivell de suport que pot dur a terme no sigui suficient o adequat.

Cada cas s’ha de verificar pel jutjat sobre la base de la prova presentada, i tenint en compte el principi de necessitat i no només en els supòsits d’existència o d’inexistència de guardador de fet o de conflictivitat.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Foto de Matthias Zomer


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar