Skip to main content

Autor: Campos Catafal

Venda d’immoble per persona amb discapacitat intel·lectual

La venda d’immoble per persona amb discapacitat intel·lectual a qui no s’hagi atorgat judicialment mesures de suport, és un tema complex. S’ha d’entendre dins de l’actual model legal de regulació de la discapacitat intel·lectual (anteriorment incapacitació). En tot cas, és rellevant la concreció i prova de la capacitat de comprendre amb que s’ha atorgat el consentiment en signar el contracte.

Continua llegint

L’abús econòmic de la persona gran

Table of Contents

L’abús econòmic de la persona gran és un dels problemes a què ens hem d’enfrontar quan ens fem grans i, lamentablement, és molt més habitual del que es podria pensar. Amb el pas dels anys es produeix de forma inevitable un deteriorament natural de les nostres capacitats. Aquest deteriorament, encara que no signifiqui que la persona pateixi incapacitat o dependència, la fa més vulnerable ja que pot limitar-la per fer determinades tasques.

Què és l’abús econòmic d’una persona gran?

L’abús econòmic o maltractament financer consisteix en fer un ús il·legal del patrimoni d’una persona gran. Aquest abús pot revestir diverses formes, entre d’altres:

 • xantatge emocional per aconseguir que la persona signi determinats documents.
 • falsificar la signatura de la persona.
 • forçar o enganyar la persona per aconseguir la seva signatura.
 • coaccionar-la perquè modifiqui el testament o altres documents jurídics.
 • impedir en alguna forma que la persona gran controli els seus propis béns.
 • utilitzar els seus fons, propietats o recursos de forma no autoritzada, il·legal o inapropiada
 • cometre directament delictes com l’estafa, el robatori, el furt, etc.

L’excés de confiança com a font de l’abús a la persona gran

Moltes persones grans tenen un excés de confiança en les altres persones; una tendència a sobreestimar o a exagerar l’agraïment per un comportament aparentment cordial o interessat cap a ells. Un tracte amable que amaga males intencions, unes dolces paraules que aparenten un inexistent interès per la persona, poden fer que la persona gran senti un agraïment i una immerescuda confiança cap a un tercer, conegut o no. Això fa que la persona gran sigui més propensa a ser víctima fàcil de delictes com l’estafa, el furt o l’apropiació indeguda; doncs una de les facultats que es pot veure deteriorada amb el pas del temps és la capacitat de discernir entre la creença i el dubte.

L’ abús de confiança el pot cometre qualsevol persona, tant un desconegut que sàpiga aparentar una empatia inexistent, com familiars, amics o un cuidador que se’n guanyi la confiança.

La discapacitat, un factor de risc de patir abús econòmic.

Si el deteriorament normal de les facultats pel pas del temps ja pot fer a una persona vulnerable, no hi ha dubte que, tal com reconeix l’OMS, hi ha factors individuals que augmenten el risc de patir maltractament econòmic en persones grans com són la discapacitat i el deteriorament cognitiu. Per això, es fa essencial la protecció de les persones grans amb discapacitat, com ja comentàvem al nostre anterior article.

Un dels avantatges de l’actual legislació sobre la provisió de suports a les persones amb discapacitat, és que quan la persona gran que no tingui ningú de confiança que l’ajudi, pot sol·licitar la provisió de suports per complementar àrees en què tingui deficiències que se li atorguin judicialment mesures de suport de forma personalitzada. En definitiva, sol·licitar la mesura que concretament necessita per poder exercir la seva plena capacitat en igualtat de condicions i sense necessitat de ser declarada incapaç. Recordem que ja no procedeixen els procediments d’incapacitació judicial i fins i tot s’han de revisar les sentències d’incapacitació dictades amb la legislació anterior.

L’abús de confiança com a base de delictes d’abús econòmic de la persona gran

Com a exemple del que s’ha exposat fins ara, comentem la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries de 9-3-2023. Aquesta sentència ha confirmat la condemna a quatre anys de presó per l’apropiació indeguda de 116.400 euros extrets del compte bancari d’una persona gran. Entre la persona defraudadora i la persona gran hi havia una relació de familiaritat i un lligam d’afectivitat i de confiança.

Condemna d’un familiar per l’apropiació indeguda de diners dels comptes bancaris d’una persona gran.

Els fets sobre els que es va dictar la sentència consistien en que la persona gran era titular de dos comptes bancaris: Un compte corrent en què se li ingressava la pensió, que era el que utilitzava per atendre les seves despeses quotidianes. Un compte a termini fix en què tenia dipositats els seus estalvis. El saldo en conjunt d’ambdós comptes era de 271.174,58 euros.

Cal destacar que en aquest cas la persona gran tenia prou capacitat per tenir cura del seu patrimoni. S’ocupava regularment de les gestions bancàries; anava mensualment al banc i treia diners en efectiu del seu compte corrent en quantitats que no eren excessives per atendre les despeses quotidianes o “de butxaca”.

Tot i això, atesa la seva edat i problemes de salut, per tal què l’ajudés en aquesta gestió va posar com a cotitular dels seus comptes bancaris al marit d’una neboda seva, persona amb qui tenia una relació de familiaritat i un vincle d’afectivitat i confiança. Va confiar plenament i el va posar amb disponibilitat indistinta, és a dir, qualsevol dels dos titulars podia disposar dels diners sense necessitat d’autorització de l’altre.

No se’n va adonar que el marit de la seva neboda abusava de la seva confiança per aprofitar-se i disposar, en benefici propi, dels fons de la tia de la seva dona. Anava fent traspassos de diners del compte de la persona gran a un compte del que eren titulars ell i la seva dona. La quantitat total de què va disposar fraudulentament va ser de 116.400 euros.

Finalment, l’autor de la defraudació va ser condemnat per un delicte d’apropiació indeguda a 4 anys de presó i multa de deu mesos amb una quota diària de 15 euros, a més d’indemnitzar la comunitat hereditària de la persona gran, que havia mort abans del judici, en la quantitat de 116.400 euros, més els interessos meritats.

En resum

Es posa de manifest la necessitat de protecció de la persona gran, estigui en una residència, a casa o amb cuidador de fet, quan s’apreciï l’existència de comportaments que puguin incórrer en excés de confiança i causar-li un perjudici. Cal fer especial atenció a les gestions administratives i econòmiques i a la signatura d’herències, contractes o documents importants, per prendre, quan abans millor, les mesures pertinents de prevenció.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Foto de Gerd Altmann

Revisió de les sentències d’ incapacitació

El 3-9-2024 acaba el termini establert per la Llei 8/2021, del 2 de juny per revisar les sentències d’incapacitació i modificació de la capacitat, dictades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

La Llei 8/2021 de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021, va modificar la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídic, tal com vam comentar en el nostre article sobre el nou criteri legal respecte a la incapacitació judicial.

Dos criteris diferents respecte de l’anomenada incapacitat

Amb la nova regulació del 2021 es va modificar de forma decisiva el sistema declaratiu d’incapacitat. En l’anterior legislació les persones que es trobaven en una situació d’incapacitat quedaven sense poder exercir efectivament els seus drets. Se les declarava incapaces, o se’n modificava la capacitat d’obrar, i se’ls designava un tutor per mitjà d’una sentència judicial. Tota actuació es feia sempre pel tutor designat judicialment, encara que en ocasions no fos necessari.

Pel contrari, en la actual legislació, es prioritza l’autonomia individual de la persona en situació de discapacitat. Ja no es modifica ni es declara la incapacitat d’una persona. Es busca que pugui prendre les seves decisions amb un sistema de suports adequat pel seu cas en concret.

En conseqüència, ha desaparegut la tutela de las persones majors d’edat. A Catalunya, amb l’aplicació del Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost pel qual es va adaptar el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, han pres el lloc a la tutela mesures de suport com la guarda de fet i l’Assistència” representativa o no. Segons la Disposició Transitòria Segona: “a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret-llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada, regulades per les disposicions del títol II del llibre segon del Codi Civil de Catalunya no es poden constituir en relació amb la gent gran”.

Obligació de revisió de les sentències anteriors a la Llei 8/2021

Estem davant d’un canvi radical en la forma d’entendre la situació de discapacitat d’una persona. No es tracta d’un canvi de nom o de la mera adaptació de figures existents. Es tracta d’un nou sistema de donar suport a les persones amb discapacitat, de forma adequada a les seves concretes necessitats.

Per això la llei estableixi la revisió dins del termini de 3 anys, des de la seva entrada en vigor, de les sentències d’incapacitació o modificació de la capacitat dictades amb base a l’anterior legislació. Es necessari que totes les situacions de discapacitat s’adaptin a la nova forma d’entendre la que s’anomenava incapacitat.

Principals modificacions en la revisió de les sentències dictades amb l’anterior legislació

Evidentment, tal com hem dit, s’ha d’analitzar cada cas en concret. No obstant, hi ha unes modificacions essencials que s’han de fer, com són:

 • Deixar sense efecte la declaració d’incapacitació o modificació de la capacitat acordada per la Sentencia.
 • Readaptar la situació de la persona en situació de discapacitat a les necessitats de suport que tingui concretament. No es tracta senzillament de passar de ser tutor a assistent representatiu sinó que s’han de valorar les mesures que necessita la persona amb discapacitat al moment en que es realitza la revisió de l’expedient d’incapacitació. Potser amb mesures com la guarda de fet pot haver-ni prou; o inclusiu es pot donar el cas de que ja no s’hagi d’acordar cap mesura. El Jutjat valorarà quina autonomia té la persona amb situació de discapacitat tant a nivell personal, domèstic, social com econòmic. En tot cas, ha de tenir present que l’adopció de mesures que puguin limitar l’autonomia i la capacitat d’autodeterminació ha de ser el darrer recurs.

Qui pot demanar la revisió de la sentencia d’incapacitat

Algunes de les preguntes més habituals que ens formulen els nostres clients són:

 • quin termini tenen per demanar la revisió
 • si han d’esperar a que es revisi d’ofici la seva sentència
 • si poden sol-licitar l’extinció de la representació legal per que entenen que ja no necessiten cap tipus de suport

Doncs, bé, com hem dit, la Llei 8/2021 concedeix inicialment a les persones amb discapacitat i/o a les persones que estan exercint les mesures de suport la possibilitat de sol·licitar-ne la revisió durant un temps prudencial. Si no hi ha aquesta sol·licitud, el jutge que fixe el suport o a instància del Ministeri Fiscal, ha de procedir a aquesta revisió en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor el 3-9-2021 de la Llei 8/2021, és a dir, fins el 3-9-2024.

Poden sol·licitar, en qualsevol moment, de l’autoritat judicial la revisió de les mesures que s’han establert abans de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021:

 • La pròpia persona amb situació de discapacitat. Les persones amb capacitat modificada judicialment, els declarats pròdigs, els progenitors que tinguin la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada,
 • Els tutors, els curadors, els defensors judicials i els apoderats preventius

Necessitat de demanar la revisió pels tutelats o pels tutors designats judicialment

Una qüestió important a tenir en compte, es que els tutors de persones majors d’edat designats judicialment abans de la vigència de la Llei 8/2021, com que el càrrec de tutor ja no és factible amb la nova legislació, es poden trobar que en cas de no aportar la documentació que acrediti la revisió del seu càrrec i la seva nova designació com assistent dins del termini establert per la Llei (és a dir fins el 3-9-2024 com hem dit al començament) les seves facultats de representació vencin i ja no puguin actuar en representació de la persona amb discapacitat per exemple davant de les entitats bancàries.

En resum,

La revisió de les sentències dictades amb anterioritat a la Llei 8/2024 es tracta d’una mesura establerta en benefici de la persona amb discapacitat, que sempre és prioritària. És tant una necessitat per l’adaptació al nou criteri legal davant d’una persona en situació de discapacitat, com una mesura de protecció per tal d’evitar cap perjudici a la persona amb discapacitat.

Campos Catafal és un despatx d’advocats a Barcelona que porta assessorant i representant als seus clients des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.

Foto de Sora Shimazaki

Guarda de fet a Catalunya

Avui dia les persones amb dependència reben les cures principalment dels seus familiars. En especial són les dones les que s’encarreguen de la cura de la persona amb discapacitat, exercint la guarda de fet i assumint gran part de la responsabilitat de la seva cura, compaginant-ho moltes vegades amb la seva activitat laboral fora de casa.

Continua llegint

Insolvència i concurs de creditors de persona física

Recordem que la insolvència és la manca de capacitat de pagar els deutes. Totes les persones, ja siguin naturals o jurídiques, es poden trobar en una situació d’insolvència; i més en una època de crisi financera com l’actual, amb la persistència d’un dèficit públic elevat. Moltes famílies endeutades amb prou feines arriben a final de mes i encara menys poden atendre les obligacions en termini. Per això, la insolvència i els concursos de creditors de persones físiques són a l’ordre del dia.

Continua llegint

El procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat

El procediment de provisió de mesures de suport a persones amb discapacitat és al que ens referim actualment en parlar d’incapacitació. Quan una persona adulta ha perdut la capacitat d’autogovern ja sigui per una patologia (demència, Alzheimer, etc.) o qualsevol altre causa, és normal pensar en la seva incapacitació per protegir-la. No obstant això, els processos d’incapacitació i de modificació de la capacitat han desaparegut a la normativa actual, igual que la tutela d’adults.

Continua llegint

Rescissió de compravenda d’immoble per denegació d’hipoteca

La pràctica general a la compravenda d’immobles és que el comprador hagi de sol·licitar finançament a l’entitat bancària per tenir prou capital per a la compra. Aquest finançament acostuma a ser mitjançant préstec hipotecari. Doncs bé, la legislació immobiliària catalana estableix la possibilitat de Rescissió de compravenda d’immoble per denegació d’hipoteca.

Continua llegint

Administrador social i responsabilitat per deutes

Dins del sistema legal de responsabilitat de l’administrador social i la seva responsabilitat per deutes de l’empresa, cal distingir dues accions diferents a l’hora de reclamar contra l’administrador i sol·licitar la seva condemna a pagar els deutes de la societat. Les dues accions tenen un fonament diferent a tenir en compte quan ens plantegem la reclamació contra l’administrador.

Continua llegint

Compra d’un immoble i blanqueig de capitals

Hi ha sectors empresarials que estan obligats, de forma específica, al compliment dels requeriments legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Es tracte d’empreses i professionals que tenen una activitat que pot facilitar activitats de blanqueig de capitals; com per exemple la compra d’un immoble, o la de valors o d’actius o la creació d’empreses.

Continua llegint

Eficàcia del conveni al concurs de creditors

Quan el deutor té interès a continuar el seu negoci malgrat la crisi de solvència, el conveni esdevé un element essencial en el concurs de creditors. Us permet reestructurar el deute i salvar la vostra empresa. El compliment i conèixer l’eficàcia del conveni al concurs de creditors és essencial per aprofitar els beneficis d’arribar a un acord amb els creditors.

Continua llegint

Alzheimer i nul-litat matrimonial

Una qüestió important que es planteja quan una persona pateix un deteriorament cognitiu, és fins a quin punt els seus actes són vàlids. No sempre és fàcil trobar-ne el límit. En aquest article comentem una Sentència del Tribunal Suprem relativa a la malaltia d’Alzheimer i la nul·litat matrimonial per falta de capacitat per emetre el consentiment per discapacitat mental d’un cònjuge.

Continua llegint

LLei Segona Oportunitat 2022

La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme que ofereix al deutor insolvent persona física, la possibilitat d’exonerar el seu passiu insatisfet. En altres paraules, li permet cancel·lar total o parcialment els seus deutes, públics o privats, i li permet beneficiar-se d’una segona oportunitat. Ara amb la reforma del 2022, se n’ha facilitat la tramitació.

Continua llegint

Desheretar. Una forma d’extingir la llegítima a Catalunya

Desheretar és una forma d’extingir la llegítima a Catalunya, específica del dret civil català. Desheretar un legitimari és privar-lo del seu dret a percebre la quota legitimària que legalment li correspon. Això no obstant, perquè es pugui donar aquesta privació han de concórrer uns requisits legals específics. En cas contrari, el desheretament serà injust i, consegüentment, impugnable.

Continua llegint

Nou règim de mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat en el dret civil català

Normativa catalana sobre discapacitat

En relació a la capacitat de les persones, la legislació civil catalana té la seva pròpia regulació. La seva aplicació és de caràcter preferent a Catalunya, sense perjudici de les excepcions que puguin establir-se. El dret civil comú, només és d’aplicació com a supletori quan no sigui contrari al dret propi o als principis generals que informen el dret substantiu català. A diferència del dret civil substantiu sobre capacitat, en matèria de dret processal la llei aplicable és la llei comuna.

Continua llegint

El nou criteri legal respecte a la incapacitació judicial

El 3 de setembre de 2021 ha entrat en vigor la “Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica”. S’introdueix amb aquesta llei una important reforma en el dret concernent a la capacitat de les persones, que afecta en gran manera, i deroga, part de la normativa fins ara vigent respecte de la capacitat de les persones amb discapacitat i els procediments d’incapacitació judicial.

Continua llegint

Moratòria en el pagament del lloguer

El “Real Decreto-Ley 11/2020” de 31 de març, publicat al B.O.E. del dia 1 d’abril de 2020,  compren mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Entre aquestes mesures es troben les que fan referència a la protecció de les persones que, a causa de les actuals circumstàncies, es troben en situació d’especial vulnerabilitat que els impedeix afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Continua llegint

Es pot renunciar a l’herència d’algú que no ha mort?

Quan es produeix la defunció d’una persona, el/els cridats a l’herència la poden acceptar o repudiar (el que es coneix com renunciar) lliurement tan aviat tinguin coneixement que s’ha produït la delació a favor seu.

La delació és la crida a succeir a tots els que hagin estat nomenats pel mort, en la successió testada, o als que preveu la llei per a la successió intestada.

Continua llegint

Coronavirus (COVID-19): Novetats importants referents a la vida societària.

Una de les principals mesures que s’han d’adoptar per controlar la pandèmia del Coronavirus, és el distanciament social. Aquesta mesura s’ha de prendre en un moment en que les societats, siguin de responsabilitat limitada o anònimes, ja estan formulant comptes i preparant les Juntes Generals de socis i accionistes, per a l’examen i aprovació dels comptes anuals i l’aprovació del resultat de l’exercici i gestió social del 2019. Inclusiu els administradors d’algunes empreses ja han publicat al web de la societat, o al BORME, etc., depenent de les formes previstes en els Estatuts, la convocatòria per a complir els terminis legals.

Continua llegint

“Enviar a un amic”: Una funció més problemàtica del que sembla

Una de les eines utilitzades en màrqueting per incrementar la base de contactes és l’anomenada “Enviar a un amic”. Amb aquesta eina, el departament de màrqueting d’una empresa implementa un sistema a la seva pàgina web en què els seus clients poden enviar recomanacions i ofertes a amics i coneguts a través d’un formulari (amb el nom i correu del conegut) “enviar a un amic “.

Continua llegint

Què és la fusió empresarial?

Dins de l’ampli ventall de possibilitats de què disposa l’empresari, sigui individual o social, per reestructurar o transmetre la seva empresa, la fusió empresarial és una operació jurídica que, des de la perspectiva de la finalitat buscada amb la fusió, ofereix a l’empresari social tant la possibilitat d’efectuar una operació de creixement empresarial, com de transmissió d’empresa.

Continua llegint

El gust dels aliments i els drets d’autor

Entenem com a autor a la persona que és creadora o inventora d’alguna cosa. Tota persona que tingui idees originals té drets d’autor sobre les seves creacions i hauria de protegir legalment la seva obra -especialment si vol obtenir un rendiment- per tal que ningú pugui utilitzar-la sense el seu permís. És important remarcar que el que la llei protegeix amb els drets d’autor, no són les idees, sinó l’expressió d’aquestes.

Continua llegint

Què és una marca?

En el nostre dia a dia estem envoltats de marques, algunes més conegudes que altres: Iphone, Coca-Cola, etc …; però també PIMES, autònoms i emprenedors fan servir marques per distingir els productes o els serveis de la competència.

Continua llegint

Reclamació de crèdit contra una societat dissolta

En referència a la reclamació de crèdit contra una societat dissolta, el Tribunal Suprem en sentencia de  25 de maig de 2017 ha establert la doctrina jurisprudencial de que una societat dissolta i liquidada i fins i tot cancel·lats els seus assentaments registrals, pot ser part en un procés de reclamació de deutes, sense perjudici de poder dirigir-se també contra els antics socis, en un procés de reclamació de deutes sobrevingudes.

Continua llegint

L’ encarregat de tractament en el RGPD

La figura de l’encarregat de tractament ve definida en l’article 4.8 del RGPD com “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament”. És a dir, aquella persona que treballi per encàrrec d’un responsable de tractament i que tracti dades personals per a poder realitzar els seus serveis.

Continua llegint

Transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència

La Transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència pot ser conflictiva. Heretar les accions/participacions d’una PIME amb poc ingressos, juntament amb d’altres membres de la família, amb qui pot ser que malauradament estiguem mal avinguts, por generar una situació conflictiva a la qual ens hem d’enfrontar, i és molt probable que la nostra intenció sigui la de vendre al millor preu les accions/participacions per sortir de la societat.

Continua llegint

Clàusula sòl: La nul·litat en els contractes signats per professionals i empreses

Respecte de la clàusula sòl, la nul·litat en els contractes signats per professionals i empreses pot ser reclamada al igual que en els contractes signats per consumidors. Segons el Tribunal Suprem els professionals i les empreses poden reclamar la nul·litat en base dels principis de la bona fe i del just equilibri de les prestacions que regeixen les relacions contractuals.

Continua llegint

Responen els ex socis dels deutes d’una societat dissolta?

Un dels principals motius pels quals, al decidir-se a crear un negoci, un empresari tria constituir una societat de capital, sigui en forma de societat limitada o d’anònima, és el de crear un persona jurídica completament independent dels socis -o soci si és unipersonal- que la integren, i amb el seu propi patrimoni, a fi d’obtenir com a principal avantatge, la limitació de la responsabilitat pels deutes i obligacions que contregui la societat en l’exercici de la seva activitat.

Continua llegint

La signatura electrònica i les seves propietats d’ autenticitat i no repudi

Segons la legislació espanyola, la signatura electrònica és reconeguda com “la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura”. A aquests efectes, segons l’article 3.4 de Llei 59/2003, de 19 de desembre, la signatura electrònica té la mateixa validesa que una signatura manuscrita.

Continua llegint

Accions PIMES: valor de compravenda de les seves accions

Pel que fa a les accions de les Pimes, el valor de compravenda de les seves accions depèn de diversos factors. Les accions són títols de participació en el capital social d’una empresa que atribueixen la qualitat de soci al seu titular. Constitueixen béns mobles dins del seu patrimoni, de manera que el seu titular pot, en principi, vendre lliurement pel preu que pacti amb l’interessat en la seva compra.

Continua llegint

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar